6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

4,9

5,2

5,6

5,2

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. De indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

425

494

523

592

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door het lagere incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting. Zie ook de indicator Overhead in % van de totale lasten.

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

29,9

28

28,5

21

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV.

Ziekteverzuim (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

4,3

4,6

6,1

6,5

6

Bron:

Gemeente Amersfoort

Overhead in % van de totale lasten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

7

7,3

7,7

8,1

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door verlaging van het incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting.

Verplichte indicatoren

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Realisatie cijfers

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

Bron

formatie in fte per 1000 inwoners

5,6

5,7

6,1

Toelichting verplichte indicatoren

formatie in fte per 1000 inwoners

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1 januari. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06