Home

Bijlagen

Verklarende woordenlijst

 • ABC-Scholen   Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor
            kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het
           wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)
 • Agile      Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren
           is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt
           organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op
           veranderingen.
 • ALV         Algemene Leden Vergadering
 • ASF         Amersfoortse Sport Federatie
 • ASV         Algemene subsidieverordening
 • AV         Amersfoort Vernieuwt
 • AVG         Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • AVU         Afvalverwijdering Utrecht
 • AZC         Asielzoekerscentrum
 • BAG      Basisregistraties Adressen en Gebouwen
 • B&W      Burgemeester en wethouders
 • BBL         Beroeps Begeleidende Leerweg
 • BBV         Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
 • Bbz-uitkering   Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
 • BCF         BTW compensatiefonds
 • BGT      Basisregistratie Grootschalige Topografie
 • BIO         Baseline Informatieveiligheid
 • BOA      Buitengewoon opsporingsambtenaar
 • BRP         Basisregistratie Personen
 • BSG         Bestaand Stedelijk Gebied
 • BUIG      Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
 • BVC         Boomveiligheidscontrole
 • BVH      Basisvoorziening Handhaving
 • BZK         Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • CAO      Collectieve arbeidsovereenkomst
 • CB         College Bericht
 • CBA         Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
 • CBS         Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Circulaire      Een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en
  economie      grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert
 • CNME      Centrum voor Natuur- en Milieu educatie
 • CO2      Koolstofdioxide (broeikasgas)
 • COELO      Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid
 • CPB         Centraal Planbureau
 • CPO      Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
 • C.V.         Coöperatieve Vereniging
 • CROW      Kwaliteitscatalogus openbare ruimte
 • D&B      Design & Build
 • db(A)      Decibel door mensen waarneembaar
 • DILO      Day In the Life Of
 • DPIA      Data Protection Impact Assessment
 • DSO         Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • DUO      Dienst Uitvoering Onderwijs
 • DVM      Dynamisch Verkeersmanagement
 • DVO      Dienstverleningsovereenkomst
 • ECB         Europese Centrale Bank
 • EBU         Economic Board Utrecht, het samenwerkingsverband van het Utrechtse
           bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen
 • EED         Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
 • EMU      Economische en Monetaire Unie
 • FG         Functionaris Gegevensbescherming
 • Wet FIDO      Wet financiering decentrale overheden
 • FIWARElab      In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-
           faciliteiten en de standaard bouwstenen
 • Fte         fulltime-equivalent/ werktijdfactor
 • G40         Netwerk van 40 (middel)grote steden
 • GFT         Groente, Fruit en Tuinafval
 • GGD      Gemeentelijke gezondheidsdienst
 • GGD-rU      GGD regio UtrechtOGGZ
 • GGI-veilig      Gemeentelijke Gemeenschappelijk Infrastructuur Veilig
 • GGZ      Geestelijke gezondheidszorg
 • GHOR      Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
 • GR         Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP      Gemeentelijk Rioleringsplan
 • GWW      Grond-, weg- en waterbouw
 • HOF      Wet Houdbare Overheids Financiën
 • (H)OV      (Hoogwaardig) openbaar vervoer
 • I&W      Infrastructuur en Waterstaat
 • ICT         Informatie- en Communicatie Technologie
 • IOAW      Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkeloze      

werknemers

 • IOAZ      Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen

Zelfstandigen

 • IPW         Instituut voor Publieke Waarden
 • IT         Informatietechnologie
 • IV         Informatievoorziening
 • JDK         Japanse Duizendknoop
 • JGZ         Jeugdgezondheidszorg
 • KANS      KlimaatAdaptatie Nederlandse (middelgrote) steden
 • KCC         Klant Contact Centrum
 • KCS         Klant Contact Services
 • KPI's      Kritieke prestatie-indicatoren
 • LHBTI      Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse
 • LTA         Landelijke Transitie Arrangement
 • m2         Vierkante meter
 • m3         Kubieke meter
 • Maas      Mobility as a Service
 • MBO      Middelbaar beroepsonderwijs
 • MFA         Multifunctionele accomodaties
 • MKB      Midden-en Kleinbedrijf
 • MJP-OR      Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte
 • MOA      Museum Oud Amelisweerd
 • MPG      Milieuprestatie Gebouwen
 • MPG      Meerjaren Programma Grondexploitaties
 • MVA      Materiële Vaste Activa
 • NCNP      No-cure-no-pay bureau
 • NIEGG      Niet In Exploitatie Genomen Gronden
 • NOVI      Nationale Omgevingsvisie
 • NS         Nederlandse Spoorwegen
 • NSVV      Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde
 • OBV      Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
 • OCW      Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • o/g         opgenomen gelden
 • OGGZ      Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • OM         Openbaar Ministerie
 • O&S      Onderzoek en Statistiek
 • ON         Opdrachtnemer
 • OV         Openbaar vervoer
 • OZB      Onroerendezaakbelasting
 • PAS         Programma Aanpas Stikstof
 • PFAS      Poly- en perfluoralkylstoffen
 • PGB      Persoonsgebonden Budget
 • PMD      Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken
 • PO         Primair onderwijs
 • POH      Praktijkondersteuner huisarts
 • PPS         Publiek-Private Samenwerking
 • PVA         Plan van aanpak
 • REA         Regionale Economische Agenda
 • RES         Regionale Energiestrategie
 • RIB         Raadsinformatiebrief
 • RIEC      Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
 • RIONED      Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad
           in Nederland
 • RIS         Reserve Openbaar Vervoer
 • RMC      Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten
 • RO         Ruimtelijke Ontwikkeling
 • ROM      Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
 • RRI         Reserve Ruimtelijke Investeringen
 • RSV         Reserve stedelijke voorzieningen
 • RUD      Regionale uitvoeringsdienst
 • RWA      Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving
 • SAVE      Samen Veilig Midden-Nederland, Utrecht
 • SBG         Service Bureau Gemeenten
 • SD         Sociaal domein
 • SISA      Single Information, Single Audit
 • SPUK-sport      Specifieke Uitkering Sport
 • SRO         Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen
 • SW         Sociale werkvoorziening
 • SZW      Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • TVP         Trein Vrije Periode
 • u/g         uitgeleend geld
 • UWV      Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • VAB         Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs
 • VERDER      Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de
           bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren
 • VMBO      Voortgezet middelbaar Beroeps Onderwijs
 • VNG      Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • VNO/NCW      Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands
           Christelijk Werkgeversverbond
 • VO         Voortgezet Onderwijs
 • VOV      Verkeersovereenkomst Vathorst
 • VPB         Vennootschapsbelasting
 • VRU      Veiligheidsregio Utrecht
 • VSV         Voortijdig schoolverlaten
 • VTH      Vergunningen, toezicht en handhaving
 • VVE         Voor- en vroegschoolse educatie
 • VvE         Vereniging van eigenaren
 • VZ         Voorziening
 • Wabo      Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • WACC      Weighted Average Cost of Capital. De Engelse benaming voor de
           gewogen gemiddelde kosten en het vermogen van een onderneming
  .
 • WAR      Voormalig fabrieksterrein Warner Jenkinson
 • WHO      World Health Organisation
 • Wmo      Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WNT      Wet Normering Topinkomens
 • WOO      Wet Open Overheid
 • WOZ      Waardering onroerende zaken
 • WSP      Werkgeversservicepunt
 • Wsw      Wet sociale werkvoorziening
 • Zvw      Zorgverzekeringswet
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06