Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

JB.01: Begrotingsrechtmatigheid per programma

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

1.1 Stedelijk beheer en milieu

-63.600

-76.877

-79.062

-2.185

2.1 Sociaal Domein

-244.514

-249.544

-252.622

-3.078

2.2 Veiligheid en handhaving

-14.290

-14.488

-14.917

-428

3.2 Onderwijs en jeugd

-21.752

-21.759

-22.684

-925

3.3 Sport

-9.805

-9.784

-11.236

-1.452

3.4 Cultuur

-21.712

-21.947

-22.068

-120

4.1 Bestuur en dienstverlening

-17.276

-17.316

-20.323

-3.007

5.1 Financiën en belastingen

-9.012

-35.726

-39.262

-3.536

TOTAAL LASTEN

-401.963

-447.443

-462.173

-14.731

Toelichting per programma

Programma Sociaal Domein
Het programma laat een overschrijding zien van € 3.078. Deze overschrijding wordt voor € 8.922 gecompenseerd door inkomsten van het rijk die elders in de begroting staan. De resterende overschrijding wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning en is bij de zomerrapportage aan de raad gemeld.
Programma Veiligheid en Handhaving
De overschrijding van de lasten in het deelprogramma Fysieke Veiligheid en Sociale Veiligheid worden voornamelijk verklaart door de Afwikkeling Niet Gesprongen Explosieven 2018 (NGE) en mutaties in de formatie van de afdeling Bestuur Strategie en Veiligheid (BSV). De lasten van Afwikkeling Niet Gesprongen Explosieven 2018 (€ 358.000) worden volledig gecompenseerd. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1 Algemene Uitkering.
Programma Onderwijs en Jeugd
De overschrijding van de lasten in programma onderwijs wordt veroorzaakt doordat de begrotingswijziging voor de doordecentralisatie onderwijshuisvesting (ingangsdatum 1 januari 2019) is verwerkt vanaf de begroting 2020.
Programma Sport
De overschrijding van de lasten in programma sport wordt veroorzaakt doordat met ingang van 2019 kostprijsdekkende huur van sportaccommodaties is ingevoerd. De hogere huurlast wordt gecompenseerd door een hogere exploitatiebijdrage aan SRO. De baten staan op programma 1.2 Ruimtelijke Ordening, onderdeel vastgoed. Per saldo is het budget neutraal voor de gemeente. Vanaf 2020 is de kostprijsdekkende huur van sportaccommodaties in de begroting verwerkt, waardoor de afwijking incidenteel is.
Programma Cultuur
De overschrijding van de lasten in het deelprogramma Evenementen wordt voornamelijk verklaart door de viering van Koningsdag. Dit is toegelicht in de Raadsinformatiebrief 2019-70 van 6 september 2019. Overigens wordt op programmaniveau de overschrijding volledig gecompenseerd door hoger inkomsten, ondermeer ook van Koningsdag.
Programma Bestuur en dienstverlening
De overschrijding in deelprogramma Bestuur en regionale samenwerking wordt veroorzaakt door een extra storting in de pensioenvoorziening van politieke ambtsdragers vanwege een forse verlaging van de rekenrente en de inhuur van een procesbegeleider voor het sociaal domein die grotendeels werd betaald door de regio.
De overschrijding in deelprogramma Dienstverlening wordt veroorzaakt door het feit dat het nodig was om extra capaciteit in te huren voor werkzaamheden rondom vergunningverlening. Deels omdat we met een flexibele schil werken op de vergunningverlening zodat alle aanvragen tijdig konden worden afgehandeld en deels omdat er naast de reguliere werkzaamheden ook noodzakelijkerwijs tijd een aandacht moest worden besteed aan de implementatie van de facetten van ondermeer de nieuwe omgevingswet en het bouwveiligheidsprotocol.
Programma Financiën en belastingen
De overschrijding in deelprogramma Belastingen wordt veroorzaakt door een forse stijging van het aantal bezwaren, voornamelijk door No Cure No Pay bureaus, m.b.t. de WOZ. Naast dat het voor het tijdig afhandelen van deze bezwaren noodzakelijk was om extra capaciteit in te huren, is de gemeente ook verplicht om bij een daadwerkelijke verlaging van de WOZ-waarde de door de bureaus gemaakte proceskosten te betalen. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt.
De overschrijding in deelprogramma Rente en Dividend wordt veroorzaakt door een afwijking van meer dan 25% ten opzichte van het rente omslag percentage, waarmee in de meerjarenbegroting 2019 - 2022 is gerekend. Hierdoor is conform de BBV – voorschriften (Notitie Rente) een verplichte nacalculatie doorgevoerd.
Dit resulteert in een nadeel ten opzichte van de begroting  op het taakveld Treasury, maar een voordeel in de beleidsprogramma's en daarmee op de taakvelden van de investeringen. De belangrijkste oorzaak van het lagere renteomslagpercentage is de fasering van investeringen, een dalende rente en het aantrekken van een vaste geldlening tegen een percentage van minder dan 1%. Dit leidt in de desbetreffende programma's tot lagere rente- en daarmee ook kapitaallasten.

JB.01: Begrotingsrechtmatigheid kredieten

Naam investering

Investerings-krediet

Realisatie

Afwijking

Verharding hoogland 2019

274

464

-190

Vervanging/renovatie flehite

2.060

2.191

-131

Riolering 2019

0

7.900

-7.900

Toelichting per investeringskrediet

Hierin komt een tekst van de begrotingsrechtmatigheid per investering
Verharding Hoogland
Verharding Hoogland 2019 heeft meer gekost dan begroot omdat er meer wegen in het buitengebied zijn aangepakt. Deze meerkosten waren overigens wel gepland in het Meerjaren Programma Openbare Ruimte, maar nog niet verwerkt in een herschikking van de ramingen.
Vervanging/ renovatie flehite:
De "overschrijding" is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat nog niet alle subsidies zijn ontvangen. In 2020 en in 2021 zullen nog ontvangsten binnenkomen ter dekking van de investering.
Riolering 2019
Tot en met 2017 zijn de investeringen in de riolering direct gedekt uit de gespaarde bedragen in de voorziening riolering. Met ingang van 2018 worden de investeringen geactiveerd. Deze investeringen zijn niet geraamd, waardoor de overschrijding 2019 is ontstaan.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06