Paragrafen

Lokale Lasten

Portefeuillehouders

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Doelstellingen

  • Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau . Bij de kwaliteit en het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven, maar wél reëel en op een gemiddeld niveau zijn.
  • Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

Onze inzet

De aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking zijn op 31 januari 2019 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet WOZ vereist verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2018. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2017) een stijging zien van gemiddeld 10,9%. Bij niet-woningen was er ten opzichte van een jaar eerder weer sprake van een stijging. De stijging lag gemiddeld op 1,1%.
Tegen de 76.938 waardebeschikkingen zijn 1.916 bezwaren binnengekomen. Dat is 2,43%. In 2018 lag het aantal bezwaren nog op 1.179. Het zwaartepunt van de bezwaren lag vanwege de waardestijging, meer op bezwaren tegen woningen. Tegen de waarde van woningen is 1.396 keer bezwaar gemaakt (op een totaal van 71.124). Dat is ruim 500 bezwaren meer dan in 2018. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2019 afgehandeld. Wat grote invloed heeft op de afhandeling van bezwaarschriften is dat het aandeel ingediende bezwaarschriften van zogenaamde No-Cure-No-Pay-bureaus (NCNP-bureaus) nog steeds toeneemt. De behandeling van deze bezwaarschriften neemt veel meer tijd in beslag dan bezwaarschriften van inwoners zelf. Zo wordt standaard verzocht om alle aan de waardering ten grondslag liggende stukken (door een uitspraak elders in het land zijn gemeenten verplicht die gegevens te verstrekken) en wordt standaard verzocht om een hoorzitting. Daarmee neemt de druk op het bezwaarproces toe. Bovendien leidt een gegrond bezwaar van een NCNP-bureau tot forse kostenvergoedingen. Omdat de WOZ-waarde geen exacte wetenschap is, maar een indicatie van de marktwaarde, ligt het percentage gegronde bezwaren onder het landelijk gemiddelde, in Amersfoort rond de 33%. Overigens is de verwachting dat het aantal bezwaarschriften en beroepschriften de komende jaren en de daarmee gemoeide kosten zullen toenemen.
De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft aan Amersfoort in 2019 voor het twaalfde achtereenvolgende jaar het oordeel ‘goed’ gegeven. De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke OZB, en in Amersfoort ook de rioolheffing, maar ook voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoningforfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingsstelsel.
In het kader van de verdergaande digitalisering en dienstverlening is ook in 2019 gebruik gemaakt van de berichtenbox van MijnOverheid. Dat betekent dat aanslagen gemeentelijke belastingen en aanmaningen, wanneer inwoners daarvoor toestemming hebben gegeven, in de berichtenbox worden geplaatst. Voor bedrijven komt er een bedrijvenvariant. Zo’n 54% van alle aanslagen werd digitaal verzonden. Dat is 4 procentpunt meer dan in 2018.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt kostendekkend geheven. Dat wil zeggen dat ook de kwijtschelding, oninbaarverklaringen en een deel van de kosten van straatvegen door worden berekend in de tarieven. De opbrengst afvalstoffenheffing is nagenoeg gelijk aan de raming. Het licht negatieve kostensaldo wordt met name veroorzaakt door een stijging van de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De kostendekking komt hiermee uit op 97,0%.

Tabel: PL.01 Kostenbasis afvalstoffenheffing

BEGROTING 2019

REALISATIE 2019

AFWIJKING

AVU

3.808

4.002

-194

ROVA

8.428

8.658

-230

Zwerfafval

1.078

1.078

0

Compensabele BTW

2.504

2.620

-116

Oninbaar

12

12

0

Kwijtschelding

1.036

897

139

Overige kosten

998

1.109

-111

Opbrengst oud papier en PMD

-1.797

-1.818

21

Totale kosten

16.067

16.558

-491

Opbrengst afvalstoffenheffing

16.067

16.039

28

VERSCHIL

0

520

-520

Rioolheffing

De opbrengst rioolheffing wijkt iets af van de raming. Datzelfde geldt voor de kosten. Het saldo is licht positief. Het kostendekkingspercentage komt uit op de geraamde 100,0%.

Tabel: PL.02 Kostenbasis rioolheffing

BEGROTING 2019

REALISATIE 2019

AFWIJKING

Dotatie voorziening riolering

5.750

6.207

-457

Kwijtschelding

157

143

14

Oninbaarverkaringen

31

26

5

Straatreiniging

674

664

10

Beheer wegen en watergangen

786

786

0

Compensabele BTW

1.929

1.897

32

Overige kosten

3.938

3.588

350

Totale kosten

13.265

13.311

-46

Opbrengst rioolheffing

13.265

13.311

-46

VERSCHIL

0

0

0

Herwaardering

Voor de rioolheffing geldt dat de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. De hoogte van de tarieven is daarom afhankelijk van de uitkomst van de herwaardering. Evenals bij de OZB is de ontwikkeling van de WOZ-waardes niet relevant voor de hoogte van de gemiddelde aanslag. Voor de tarieven en de uitkomst van de herwaardering Wet WOZ verwijzen wij u naar de belastingvoorstellen. De WOZ-beschikkingem zijn op 31 januari 2019 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet WOZ vereist verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2018. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2017) een stijging zien van gemiddeld 10,9%. Bij niet-woningen was er ten opzichte van een jaar eerder weer sprake van een stijging. De stijging lag gemiddeld op 1,1%.

Precariobelasting nutsbedrijven

Het Rijk heeft de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven beperkt. Gemeenten die deze belasting in 2016 al hieven mogen deze nog tot en met 2021 blijven heffen met maximaal het tarief dat gold in 2016. Amersfoort valt binnen deze overgangsregeling, De precario voor nutsbedrijven vanaf 2019 is gedeeltelijk opgenomen in de OZB. De opbrengst precariobelasting wijkt in positieve zin af van de raming.

Hondenbelasting

De hondenbelasting laat als gevolg van een afname van het aantal honden een daling van de opbrengst zien.

Lastenontwikkeling burgers

De peilaanpassing is voor 2019 vastgesteld op 2%. De gemiddelde OZB-aanslag is verhoogd met de peilaanpassing en daarnaast verhoogd met een maatregel uit de herstelbegroting 2015 en de afbouw precariobelasting. Daarmee kwam de verhoging van de gemiddelde aanslag OZB uit op 4,8%. Met de stijging van de lasten voor afval (1,6%) en riool (1,8%) was de ontwikkeling van de woonlasten in 2019 voor woningen van gemiddeld +3,1% en voor bedrijven gemiddeld +4,2%. Voor huurders van woningen geldt een iets lagere ontwikkeling. Gebruikers van woningen betalen geen OZB. Zie voor een overzicht onderstaande tabel.
Bij de bepaling van de woonlasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een Amersfoortse woning van € 259.000.

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers
(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens

2018

2019

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

57

58

1,8%

Afvalstoffenheffing

205

207

1,0%

Lasten huurders

262

265

1,1%

OZB-eigenarendeel

335

351

4,8%

Rioolheffing-eigenarendeel

71

72

1,4%

Lasten eigenaren / bewoners

668

688

3,0%

Meerpersoonshuishoudens

2018

2019

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

0

0

Rioolheffing-gebruikersdeel

57

58

1,8%

Afvalstoffenheffing

256

260

1,6%

Lasten huurders

313

318

1,6%

OZB-eigenarendeel

335

351

4,8%

Rioolheffing-eigenarendeel

71

72

1,4%

Lasten eigenaren / bewoners

719

741

3,1%

Lastenontwikkeling bedrijven

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een (gemiddelde) waarde van het bedrijfspand van € 655.000:

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven
(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (c.q. niet-woningen)

2018

2019

ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

1.708

1.790

4,8%

Rioolheffing-gebruikersdeel

408

415

1,7%

Lasten huurders

2.116

2.205

4,2%

OZB-eigenarendeel

2.090

2.190

4,8%

Rioolheffing-eigenarendeel

552

562

1,8%

Lasten eigenaren

2.642

2.752

4,2%

Lasten eigenaren / bewoners

4.758

4.957

4,2%

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De daadwerkelijke opbrengst OZB laat een negatief saldo zien van € 0,293 mln. Dit is reeds in de zomerrapportage vermeld. Er is sprake van omzettingen van bestaande (bedrijfs)gebouwen naar een woonfunctie. De heffingsgrondslag verandert (vermindert) hierdoor en dan blijft de realisatie van de OZB achter bij de verwachting.

Kwijtschelding van belastingen

Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep, groot zo’n 3.600 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Het totale bedrag aan verleende kwijtschelding is met ongeveer € 90.000 gedaald. in 2019 ontvingen 4.210 inwoners kwijtschelding.

Overzicht belastingopbrengsten

Tabel: PL.05 Overzicht belastingopbrengsten
(bedragen x € 1.000,--)

BEGROTING
2019

REALISATIE
2019

VERSCHIL

Afvalstoffenheffing

16.067

16.039

-28

Hondenbelasting

696

655

-41

OZB

45.032

44.739

-293

Precariobelasting

1.880

1.940

61

Rioolheffing

13.266

13.311

45

Lasten ontwikkeling t.o.v. andere gemeenten
Sinds 2002 stelt COELO jaarlijks een overzicht op van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. in onderstaand overzicht is een selectie van vergelijkbare gemeenten met de zelfde omvang als Amersfoort opgenomen.

Woonlasten meerpersoonshuishouden huurder

2019

Zaanstad

571

Enschede

516

Haarlem

383

Apeldoorn

332

Arnhem

296

Amersfoort

295

’s-Hertogenbosch

286

Zwolle

277

Utrecht

266

Woonlasten meerpersoonshuishouden eigenaar-bewoner

2019

Zaanstad

837

Haarlem

829

Enschede

808

Arnhem

763

Amersfoort

743

Utrecht

731

Apeldoorn

711

Zwolle

672

’s-Hertogenbosch

590

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06