Home

Inleiding

Op 18 februari 2020 heeft uw Raad een nieuwe set van financiële ijkpunten vastgesteld. De indeling in Stabiliteit, Weerbaarheid en Flexibiliteit is blijven bestaan. Een aantal ijkpunten zijn nu hard genormeerd en kennen daarnaast streefwaarden. Van andere financiële ijkpunten is de ontwikkeling in de tijd van belang. Afgesproken is dat we de scores op deze financiële ijkpunten zowel bij de Begroting als bij de Jaarrekening in beeld brengen. Van sommige financiële ijkpunten is de definitie net iets anders dan de afgelopen jaren het geval was. Dat leidt tot minimale verschuivingen in de uitkomsten.

Tabel: JP.01 IJkpunten

IJkpunten

Eenheid

Werkelijk 2018

Begroting 2019 primitief

Werkelijk 2019

Norm /
Signaal-waarde

Stabiliteit

1.

Ontwikkeling van saldo van baten en lasten

€ mln.

24,0

-20,2

-26,9

> = 0

2.

Structureel exploitatiesaldo *1

%

4,8%

1,6%

1,2%

0 - 1% v.d. begrotingsomvang

3.

Saldo van baten en lasten
(realisatie versus begroting)

€ mln.

26,2

n.v.t.

-6,8

n.v.t

Weerbaarheid

4.

Weerstandsvermogen

ratio

2,1

2,1

1,8

1,2 - 1,5

5.

Netto-schuldquote

%

53,3%

63,1%

51,9%

100%

6.

Solvabiliteit

%

30,0%

23,6%

27,1%

20%

Flexibiliteit

7.

Netto-rentequote

%

1,7%

1,6%

1,7%

n.v.t.

8.

Afschrijvingslasten *1

%

3,1%

4,0%

3,3%

n.v.t.

9.

Belastingcapaciteit

%

100,6%

103,7%

101,0%

n.v.t.

10.

Onbenutte belastingcapaciteit

€ mln.

3,9

4,6

6,7

n.v.t.

Overige

11.

EMU-saldo

€ mln.

8,6

-30,1

1,7

n.v.t.

verplichte

12.

Grondexploitatie *1

%

14,5%

20,5%

19,2%

n.v.t.

indicatoren

13.

Kasgeldlimiet

€ mln.

53,4

43,4

43,9

n.v.t.

14.

Renterisiconorm

€ mln.

93,1

102,1

103,3

n.v.t.

15.

Overhead *1

%

7,4%

8,7%

8,1%

n.v.t.

*1 In de jaarstukken 2018 en de begroting 2019 is dit ijkpunt berekend o.b.v. het totaal van de lasten exclusief reservemutaties. Conform het raadsbesluit ijkpunten (februari 2020) wordt dit ijkpunt vanaf de jaarstukken 2019 echter berekend o.b.v. het totaal van de baten exclusief reservemutaties. Voor de vergelijkbaarheid zijn de ijkpunten uit de jaarstukken 2018 en de begroting 2019 herrekend.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06