Home

Bijlagen

Tabel JI.01.01

Incidentele budgetten groter dan € 100.000

PRIMITIEVE BEGROTING 2019

BEGROTING 2019 NA WIJZIGING

REKENING 2019

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Stop met tobben over stobben

-100

-100

-100

0

Motie 2017-065M gaat over "Stop met tobben over stobben".
In Amersfoort zijn ongeveer 1500 boomstobben en deze dragen niet bij aan de verfraaiing van de omgeving. Extra budget beschikbaar gesteld voor het herplanten van bomen op plaatsen waar nu stobben staan.

Energietransitie

-2.500

-2.500

-1.240

1.260

De ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zoals reeds uitgesproken in 2008, geldt nog steeds. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas. In 2019 is het programma duurzame stad opgezet en verder vormgegeven. Gedurende 2019 is concreet uitgewerkt welke maatregelen en projecten worden uitgevoerd de komende jaren. De werving voor de benodigde medewerkers is in maart gestart. Gedurende het jaar is gebleken dat deze werving in de huidige arbeidsmarkt moeizaam verloopt, waardoor vacatures deels pas in het derde en vierde kwartaal van 2019 konden worden vervuld. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven dan gepland.

Uitwerking groenvisie

-152

-152

-55

97

Stedelijk beheer draagt zorg voor helder groenbeleid door het maken van een bomenleidraad, en het stimuleren van zelfbeheer door bewoners. Nog niet alle plannen voor de groenvisie zijn uitgewerkt en uitgevoerd.

Herstel bomenareaal

-102

-102

-102

0

De komende jaren gaat de coalitie extra middelen vrijmaken voor uitbreiding van het bomenareaal en behoud van groene ruimte.

Bomenfonds

-1.000

-1.000

-563

437

We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft. Het verwijderen van stobben en planten van de vele bomen is niet jaargebonden en vergt de nodige tijd, mede door het doorlopen van een aanbestedingstraject.

Extra exploitatielasten openbare ruimte

-203

-203

-203

0

Projecten klimaat, geluid en bodemsanering

-400

-400

-81

319

Kosten voor projectmatige bodemsaneringen. In 2019 zijn er nagenoeg geen bodemsaneringen gedaan. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Sanering Vetgas

-1.000

-1.000

-288

712

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De bodemsanering van het Vetgasterrein verloopt trager dan geraamd. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Stimuleringsregeling elektrisch vervoer

-150

-150

-1

149

Amendement 2017-194A inzake budget stimuleringsregling elektrisch vervoer in onze stad. In 2019 is bijna geen gebruik gemaakt van deze subsidieregeling.

Vorming voorziening riolering

0

0

-5.497

-5.497

In 2019 is de bestemmingsreserve riolering vrijgevallen en is het saldo gestort in de voorziening riolering.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Voorziening Openbare Ruimte

0

-2.433

-2.315

118

-

Beekdal

0

-3.337

-1.660

1.677

-

Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer

0

-8

-1

7

-

Verwijderen van stobben en planten van bomen

0

-429

-276

153

-

Smart City

0

-69

-29

40

Investeringen < € 100.000

-

Speelterreinen

-24

-24

-24

0

-

Verharding Schuilenburg

-44

-44

-50

-6

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-335

-337

-243

93

Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu

-6.010

-12.288

-12.728

-441

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Implementatie omgevingswet

-1.262

-1.262

-70

1.192

Incidenteel budget om de implementatie van de Omgevingswet tot en met 2019 in goede banen te kunnen leiden.

Plankosten initiële projecten

-1.000

-1.000

-1.215

-215

Het betreft plankosten voor alle nieuwe lopende en toekomstige projecten. Dit zijn kosten die noodzakelijkerwijs vooraf gemaakt worden ten behoeve van het onderzoeken en opstarten van projecten binnen de ruimtelijke agenda, kosten die betrekking hebben op de eerste fase van een project. Uit dit budget worden ook de initiële plankosten van het project De Hoef gedekt. Als gevolg van de hogere inzet die nodig is als gevolg van de woonopgave heeft een overschrijding van het budget plaatsgevonden.

Bomenonderhoud vastgoedlocaties

-196

-196

-6

190

De gemeente Amersfoort heeft vastgoed in eigendom, zoals het maatschappelijk en strategisch vastgoed. Op deze vastgoedlocaties staan in de buitenruimte bomen. In 2016 zijn veel van deze bomen ingemeten en is de kwaliteit ervan vastgesteld. De werkzaamheden die gepland stonden in 2019, schuiven door naar 2020.

(Recreatieve) Ontwikkeling Vathorst Noord - 't Hammetje

-2.406

-2.406

-35

2.371

Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje
Groen is één van de grote kwaliteiten van Amersfoort. Het is ons veel waard dat de nabijheid en kwaliteit van het groen behouden blijven en zelfs versterkt worden. In de huidige plannen is onvoldoende budget voor het creëren van aanvullende recreatie. De planvorming 't Hammetje in Vathorst over de Laak is gestart in de 2e helft van 2019, hierdoor heeft nagenoeg geen realisatie plaatsgevonden op het incidentele budget van 2019.

AV programma bijdrage woonrijp maken

-900

-900

-108

792

Plankosten en bijdrage per woning. In 2019 is er maar 1 project afgerekend met de Alliantie.

Visie Stadshart

-377

-377

-878

-501

Via een motie en kadernota is budget beschikbaar gesteld. In het programma is prioritering en verdeling van de onderliggende projecten en bijbehorende budgetten vastgelegd. In het coalitieakkoord 2018-2021 is voor 2019, 2020 en 2021 jaarlijks € 500.000 beschikbaar gesteld als krediet voor Stadshart. De besteding hiervan is echter niet aan te merken als investeringen, maar als incidenteel budget. Dit resulteert in 2019 in een last van € 500.000 welke niet als dusdanig geraamd staat.
Dit is in lijn met de omzetting van de investering Stadshart van € 500.000 in 2020 en in 2021 naar incidenteel budget 2020 en 2021, welke is verwerkt in de begroting 2020-2023. De kapitaallasten die samenhingen met de beschikbaar gestelde kredieten zijn reeds bij begroting 2020-2023 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.

Onderhoud brandweerkazerne

0

-400

-267

133

Aanvullend op het jaarbudget 2019 voor onderhoud brandweerkazernes is bij raadsbesluit 1114120 "Aanvraag eenmalig budget voor uitgesteld onderhoud brandweerkazernes" besloten tot het beschikbaar stellen van een budget van € 400.000 voor uitgesteld onderhoud aan de brandkazernes aan de Kleine Koppel (centrum) en Hofslot (noord). Totaal bedrag € 450.000, beiden te dekken door een onttrekking uit de reserve onderhoud brandweer. Daadwerkelijk benodigd was een bedrag van € 261.000. Derhalve is er ook € 189.000 minder onttrokken aan de reserve onderhoud brandweer.

Verkoop strategisch vastgoed

0

413

1.888

1.475

Zoals reeds in de zomerrapportage vermeld zijn de Zeldertsedreef 2 en de Nijkerkerstraat 25-25b verkocht. Daarnaast zijn ook de Kruiskamp 22-24 en de Oude Loodijk locatie verkocht. Dit levert ten opzichte van de begroting een hogere baat van € 1.475.000 op.

Afboeken boekwaarde strategisch vastgoed

0

0

-746

-746

Door de verkoop en verhuur van diverse panden is boekwaarde afgeboekt. Dit betreft o.a. de Nijkerkerstraat 25-25b zoals al in de zomerrapportage vermeld. Daarnaast is op basis van een nieuwe taxatie de boekwaarde van het pand aan de Amersfoortsestraat 24-26 afgewaardeerd met € 110.000.

Voorziening gronden Vathorst Bovenduijst

0

0

-4.559

-4.559

In verband met de in 2016 aangescherpte regelgeving van het BBV omtrent de oude NIEGG gronden (MVA), moet er een voorziening getroffen worden voor de gronden van Vathorst Bovenduijst. De huidige boekwaarde is namelijk hoger dan de marktwaarde in de huidige bestemming (zijnde agrarische grond).

Bodemprojecten

ISV2 Rijksbijdrage voor bodemprojecten.

0

0

158

158

Bodemprojecten t.l.v. gereserveerde rijksmiddelen.

0

0

-158

-158

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Vathorst over de Laak

0

-100

-35

65

-

Implementatie omgevingswet

0

-462

-462

0

-

Vorming voorziening onderhoud De Dissel

0

-291

-291

0

-

Toegankelijkheid gemeentelijk openbaar vastgoed

0

-353

-209

144

-

Programma Stadshart

0

200

200

0

Investeringen < € 100.000

-

Onderhoud st. Aegtenkapel

-29

0

0

0

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-101

-178

-51

127

Subtotaal 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

-6.271

-7.312

-6.844

468

1.3 Wonen

Woonwagenlocatie Verdistraat

-200

-200

0

200

Op de woonwagenlocatie Verdistraat is geconstateerd dat de bodem aan het verzakken is, waardoor schade aan de woonwagens ontstaat. Eerder werd aangenomen dat de gemeente (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor de bodem van de standplaatsen. Nu is gebleken dat de bodemverbetering volledig voor rekening van derden komt.

Huisvesting 19-jarige statushouders

-100

-100

-54

46

De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.

Realisatie sociale woningbouw

-1.200

-1.200

-504

696

Subtotaal 1.3 Wonen

-1.500

-1.500

-558

942

1.4 Mobiliteit

Omzetbelasting (OZB) en BTW-compensatiefonds (BCF)

0

0

-253

-253

In 2019 heeft de Belastingdienst bij de gemeente Amersfoort een boekenonderzoek uitgevoerd aangaande omzetbelasting (BTW) en BTW-compensatiefonds (BCF) over het kalenderjaar 2017. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek is er een naheffingsaanslag opgelegd.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Pilot Buurtmobiel

0

-50

-9

41

-

VOV-gelden

0

-440

0

440

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-51

-51

-4

47

Subtotaal 1.4 Mobiliteit

-51

-541

-266

275

Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad

Stortingen in:

-

reserve onderhoud CBA: jaarlijkse storting

-100

-100

-100

0

-

reserve Verder: jaarlijkse storting

-3.700

-3.700

-3.700

0

-

reserve bodembescherming: jaarlijkse storting

-785

-785

-785

0

-

reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling: instellen reserve. Met de subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wil het college financiële middelen beschikbaar stellen aan vernieuwende initiatieven of projecten die de duurzaamheidsambities kunnen versnellen.

-200

-200

-200

0

Onttrekkingen aan:

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. plankosten en bijdrage AV programma woonrijp maken

900

900

108

-792

-

reserve Verder i.v.m. uitgaven projecten Verder

1.500

1.500

0

-1.500

-

reserve bodembescherming i.v.m. projecten klimaat, geluid en bodembescherming

400

400

82

-318

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. realisatie sociale woningbouw

1.200

1.200

504

-696

-

reserve bodembescherming en isv i.v.m. lasten RUD handhaving

280

280

280

0

-

reserve Wet bodemsanering i.v.m. sanering Vetgas terrein

1.000

1.000

288

-712

-

reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling i.v.m. lasten m.b.t. duurzaamheidsambities

150

150

150

0

-

bestemmingsreserve riolering i.v.m. vorming voorziening riolering

0

0

5.497

5.497

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

reserve bodembescherming i.v.m. bodemsanering Vetgas terrein

0

-1.400

-1.400

0

-

bestemmingsreserve riolering i.v.m. opheffing voorziening groot onderhoud openbare ruimte riool

0

-5.497

-5.497

0

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. opgave sociale woningbouw

0

-474

-474

0

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

bedrijfsreserve CBA i.v.m. bedrijfsresultaat CBA

0

226

226

0

-

reserve bodembescherming i.v.m. bodemsanering nabij Boldershof

0

281

281

0

-

reserve bodembescherming i.v.m. de bodemsanering Vetgas terrein

0

161

161

0

-

reserve binnenstedelijke ontwikkeling i.v.m. binnenstedelijke ontwikkelingen

0

186

186

0

-

reserve onderhoud gebouwen brandweer i.v.m. overschijding onderhoudslasten brandweerkazerne

0

63

63

0

-

reserve onderhoud De Dissel (vrijval)

0

291

291

0

-

reserve ruimtelijke investeringen i.v.m. plankosten strategisch vastgoed

0

1.082

1.082

0

-

reserve openbaar vervoer i.v.m. dekking motie nachtnet

0

45

45

0

-

reserve openbaar vervoer i.v.m. realisatie bushalte Emiclaer

0

63

63

0

-

reserve sociale woningbouw i.v.m. projecten Amersfoort Vernieuwt

0

1.500

1.500

0

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

-26

-26

-126

-100

Subtotaal Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad

619

-2.854

-1.475

1.379

2.1 Sociaal Domein

Doorbreek overerven armoede

-100

-100

-10

90

Doorbreek het overerven van armoede
In het raadsvoorstel (5611062) is opgenomen om € 100.000 per jaar wordt gereserveerd voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Inkoop zorg

-1.000

-1.000

-1.000

0

In 2018 en 2019 wordt een nieuwe aanbesteding uitgevoerd en mag verwacht worden dat wijkteams, basiszorg nog beter gaan functioneren waardoor minder duurdere zorg nodig is.

Armoedebeleid/participatie

-250

-250

-210

40

Naar aanleiding van een motie is onderzoek gedaan naar een stadspas, inclusief de mogelijkheid van een kooptegoed. Om de participatie van volwassenen in armoede te bevorderen is incidenteel budget opgenomen.

Arbeidsgerichte maatregelen jongeren

-103

-109

-26

83

Om jongeren een goede start te geven op de arbeidsmarkt wordt in samenspraak met het bedrijfsleven gewerkt aan het creëren van stageplekken.

Formatienormering Sociale Zekerheid

-662

-331

-331

0

De omvang van de instroom van bijstandscliënten en de gevolgen hiervan voor de verschillende onderliggende werkprocessen vormen input voor de formatie.

Wijkteams

0

-122

-122

0

Extra budget wijkteams

Transformatie SD

0

-430

-430

0

Investeren in transformatie Sociaal Domein.

Tijdelijke nachtopvang

0

-520

-520

0

Budget voor tijdelijke nachtopvang en extra capaciteit tijdelijke nachtopvang.

Inno alg: budget 63999 uit reserve SD

0

-501

-177

324

Maatregelen betaalbaarheid zorg en ondersteuning

0

-1.000

0

1.000

Incidentele lasten gerelateerd aan dit raadsbesluit zijn niet hieraan besteed. Het voordeel is aangewend voor knelpunten ambulante jeugdhulp.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Weerbaar bestuur

0

-120

-116

4

-

Cliëntondersteuning

0

-80

-80

0

-

Pilot buurtmobiel

0

-50

-50

0

-

Geweld hoort nergens thuis

0

-25

-25

0

-

Projectleider regionale samenwerking Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

0

-25

-25

0

-

Versterken Sociale Basis

0

-26

-26

0

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-340

-340

-239

101

Subtotaal 2.1 Sociaal domein

-2.455

-5.029

-3.387

1.642

2.2 Veiligheid en handhaving

Straatcoaches

-103

-103

-103

0

Burgerinitiatieven voor het versterken van sociale veiligheid kunnen de veiligheid in de wijken vergroten, evenals de inzet van straatcoaches tegen overlast van straatgroepen.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

Radicalisering/Jihadisme

0

-98

-115

-17

-

Ondermijning

0

-100

-100

0

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-144

-144

-144

0

Subtotaal 2.2 Veiligheid en handhaving

-247

-445

-462

-17

Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad

Onttrekkingen aan:

-

reserve sociaal domein i.v.m. lasten doorbreken overerven armoede

100

100

100

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. een incidenteel tekort op de inkoop

1.238

1.238

1.238

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. formatienormering sociale zekerheid

596

596

596

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. tekorten binnen het sociaal domein

4.000

4.000

4.000

0

-

reserve participatiewet voor wsw aanpassingen

1.056

1.056

1.056

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. extra budget wijkteams

0

122

122

0

-

reserve maatschappelijke opvang i.v.m. tijdelijke nachtopvang

0

520

520

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. investeren in transformatie sociaal domein

0

430

430

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. maatregelen betaalbaarheid zorg en ondersteuning

0

1.000

1.000

0

-

reserve gebouwen brandweerkazerne i.v.m. onderhoud

0

400

261

-139

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

reserve maatschappelijke opvang

0

-858

-858

0

-

reserve regionale participatiegelden

0

-993

-993

0

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

reserve banenplan

0

42

42

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. sociaal fonds

0

120

120

0

-

reserve sociaal domein i.v.m. tekort sociaal domein 2018

0

4.760

4.760

0

-

reserve verhoogde asielinstroom

0

427

427

0

-

reserve regionale participatiegelden

0

71

71

0

Subtotaal Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad

6.990

13.031

12.892

-139

3.1 Economie

Economische agenda

-1.559

0

0

0

Grootschalige evenementen

-102

0

0

0

Oprichting ROM

0

-400

0

400

Overige incidentele budgetten < € 100.000

0

25

0

-25

Subtotaal 3.1 Economie

-1.661

-375

0

375

3.2 Onderwijs en Jeugd

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-123

-123

-123

0

Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd

-123

-123

-123

0

3.3 Sport

Sportevenementen

-124

-124

-97

27

Budget voor de cofinanciering van de organisatie van één of meerdaagse sportactiviteiten en -toernooien.

Faciliteren sportbeoefening

-391

-385

0

385

Voor uitbreiding en aanpassing van accommodaties is - na de investeringsimpuls van 2015 - geen budget beschikbaar in de begroting. Met enige regelmaat worden aanvragen door onze sportverenigingen gedan die niet kunnen worden gehonoreerd. In 2019 zijn deze middelen niet uitgegeven.

AFC Quick

0

323

323

0

Vanuit sport is er een bijdrage gedaan voor veld 1 VV AFC Quick. De realisatie is bij programma ruimtelijke ontwikkeling, onderdeel vastgoed verantwoord.

VV Hoogland

0

178

178

0

Vanuit sport is er een bijdrage gedaan voor VV Hoogland. De realisatie is bij programma ruimtelijke ontwikkeling, onderdeel vastgoed verantwoord.

Behoud buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen

0

-153

-153

0

In de kadernota 2017-2020 de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen voor de jaren 2019 en 2020 vooralsnog in stand houden.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

onderzoek sportaccommodaties

0

-300

-39

261

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-51

-17

-7

10

Subtotaal 3.3 Sport

-566

-478

205

683

3.4 Cultuur

Cultuurvisie-aanjagen realiseren ambitie

-610

-668

-668

0

Naast het versterken van de cultuurvisie maakt het college een bedrag vrij voor het aanjagen en realiseren van de ambities van de in de maak zijne cultuurvisie. De eerste input die we hiervoor hebben gekregen uit culturele veld en andere partijen in de stad laten een duidelijke opgave zien.

Cultuurvisie-voortzetten huidig beleid

-406

-348

-348

0

Met de meerjarige extra bijdrage kunnen we doorzetten en versterken. Het gaat dan o.a. om een bijdrage aan het cultuurpact, een eerste aanzet om de positie van kunstenaars en makers in de stad te versterken, cultuureducatie, en de meest urgente problemen rond financiële weerbaarheid in de culturele basisinfrastructuur.

Evenementen

-400

0

0

0

Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.

Evenementen algemeen

-106

-106

-106

0

Voor het mogelijk maken van culturele evenementen en festivals met een (boven)regionale en/of landelijke uitstraling wordt jaarlijks € 100.000 vrijgemaakt.

Hiervoor wordt ook een bijdrage van derden verwacht.

0

70

0

-70

Koningsdag 2019

In 2019 organiseert WIJ Amersfoort Koningsdag.

-1.000

-1.000

-1.471

-471

Te verwachten bijdrage i.v.m. Koningsdag 2019.

500

500

887

387

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

cultuurvisie

0

-100

-100

0

-

cultuurvisie (WAR)

0

-135

-135

0

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-147

-147

-57

90

Subtotaal 3.4 Cultuur

-2.169

-1.934

-1.998

-64

Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad

Onttrekkingen aan:

-

reserve evenementen i.v.m. Koningsdag

429

429

429

0

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

reserve evenementen t.b.v. de organisatie van sportevenementen

0

-250

-250

0

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

reserve sport en bewegen t.b.v. subsidies 1/3 regeling sport

0

68

68

0

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

-6

-18

-96

-78

Subtotaal Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad

423

229

151

-78

4.1 Bestuur en dienstverlening

Bestuurlijke vernieuwing

-103

-103

-9

94

Bestuurlijke vernieuwing en burgerinitiatieven horen bij onze samenleving, waarin mensen open staan voor elkaar, bereid zijn om naar elkaar te luisteren en respectvol omgaan met de diversiteit aan gevoelens en belangen in de samenleving.

RUD handhaving

-280

-280

-280

0

Het budget wordt gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-90

-166

-66

100

Subtotaal 4.1 Bestuur en dienstverlening

-473

-549

-355

194

5.1 Financiën en belastingen

Terugdraaien OZB-verhoging (partieel)

-1.050

-1.050

-1.050

0

Vennootschapsbelasting 2016 t/m 2019 inzake reclameactiviteiten

0

0

-435

-435

De belastingdienst en de gemeente verschillen van mening over de vraag of inzake de reclame-activiteiten wel of niet vennootschapsbelasting (vpb) afgedragen moet worden. De gemeente heeft deze activiteit niet opgenomen in de vpb-aangifte, de belastingdienst heeft kenbaar gemaakt hiervoor de vpb-aangiften te zullen corrigeren. De gemeente zal hiertegen in bezwaar gaan. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bezwaarprocedure kan dit bedrag aan te betalen vpb in de toekomst komen te vervallen (bij honorering van het door de gemeente te maken bezwaar).

Omzetbelasting (OZB) en BTW-compensatiefonds (BCF)

0

0

-645

-645

In 2019 heeft de Belastingdienst bij de gemeente Amersfoort een boekenonderzoek uitgevoerd aangaande omzetbelasting (BTW) en BTW-compensatiefonds (BCF) over het kalenderjaar 2017. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek is er een naheffingsaanslag opgelegd.

Subtotaal 5.1 Financiën en belastingen

-1.050

-1.050

-2.130

-1.080

Reservemutaties 5. Financiën en belastingen

Stortingen in:

-

reserve stedelijke voorzieningen

-700

-700

-700

0

-

reserve knooppunt Hoevelaken

-835

-835

-835

0

-

reserve Wijkse voorzieningen Vathorst

-267

-267

-267

0

-

saldireserve uit voorgaande begrotingen

-1.063

-1.063

-1.063

0

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

-555

-555

0

555

Onttrekkingen aan:

-

saldireserve uit voorgaande begrotingen

1.049

1.049

1.049

0

-

saldireserve voor doorgeschoven activiteiten uit voorgaand jaar

587

587

587

0

-

saldireserve: resultaat jaarrekening 2017

7.577

7.577

7.577

0

-

saldireserve: inzet saldo begroting 2022 t.b.v. jaarschijven 2019-2021

4.463

4.463

4.463

0

-

saldireserve i.v.m. storting in voorziening onderhoud De Dissel

0

291

291

0

-

saldireserve i.v.m. overheveling budgetten 2018

0

8.941

8.941

0

-

saldireserve i.v.m. inno alg: budget 63999 sociaal domein

0

501

501

0

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

saldireserve i.v.m. overhevelingsvoorstellen

0

-11.235

-11.235

0

-

saldireserve i.v.m. saldo jaarrekening 2018

0

-10.271

-10.271

0

-

reserve stedelijke voorzieningen i.v.m. VOV-gelden

0

-6.250

-6.250

0

-

reserve knooppunt Hoevelaken

0

-224

-224

0

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

-

saldireserve: brutoresultaat jaarekening 2018

0

28.665

28.665

0

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

0

10

10

0

Subtotaal Reservemutaties 5. Financiën en belastingen

10.257

20.685

21.240

555

6.1 Bedrijfsvoering

Doorontwikkeling Amersfoort.nl

-100

-100

-100

0

Schoon schip: opruimten papieren archief

-152

-152

0

152

Aanbesteding digitalisering bouwdossiers is niet geslaagd.

Stadhuis-onderzoek nieuwbouw/renovatie

-750

-750

-481

269

In het coalitieakkoord is een budget beschikbaar gesteld van
€ 750.000 voor het variantenonderzoek Toekomst Stadhuis. Het onderzoek heeft geleid tot het Raadsbesluit Toekomst Stadhuis en is afgerond binnen het beschikbaar gestelde budget.

Formatienormering Sociale Zekerheid

-265

-265

-265

0

De omvang van de instroom van bijstandscliënten en de gevolgen hiervan voor de verschillende onderliggende werkprocessen vormen input voor de formatie.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

-150

-150

-150

0

De Wet Normalisering Rechtspositieregeling Ambtenaren leidt in 2019 tot eenmalige kosten van € 150.000.

Privacy

-242

-242

-242

0

Dat geldt ook voor de maatregelen die we moeten treffen om te (blijven) voldoen aan de AVG en om te waarborgen dat alle gegevens goed beschermd zijn en blijven. Daar zijn zowel incidenteel als structureel extra middelen voor nodig.

Versterking juridische afdeling

-100

-100

-100

0

Ons college heeft gemerkt dat de juridische capaciteit momenteel te mager is gezien alle risico’s die we lopen op diverse terreinen. Dat is reden om zowel incidenteel als structureel meer geld uit te trekken voor juridische zaken.

ICT ontwikkelbudget

-406

-406

-408

-2

Naast de noodzakelijke ICT vervangingsinvesteringen blijft er budget noodzakelijk voor nieuwe ontwikkelingen en het voldoen aan wet- en regelgeving. Boven het structurele budget wordt voor de komende 3 jaar incidenteel budget vrijgemaakt.

Voorbereiding en uitvoeringsbudget tijdelijke huisvesting i.v.m. renovatie Stadhuisplein

-1.100

-1.100

-1.116

-16

Incidenteel budget voor onderhoud. De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve onderhoud stadhuis.

Stadhuis-onderzoek nieuwbouw/renovatie

0

0

-1.049

-1.049

Als gevolg van het raadsbesluit Toekomst Stadhuis zijn de voorbereidingskosten renovatie Stadhuis afgeboekt.

Langegracht 11

0

0

1.140

1.140

In 2019 is het pand Langegracht 11 verkocht. Hier was jarenlang het team archeologie gehuisvest.

Toenemende vraag, complexiteit sicoaal domein en privacy

0

-223

-223

0

Mede door de verbeterde economische omstandigheden is sprake van een toename aan projecten en initiatieven. Hier vloeit een grotere behoefte aan juridische ondersteuning uit voort, mede vanwege de toenemende complexiteit en privacy wetgeving.

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande mutaties:

-

generatiepact/Next033

0

-213

-213

0

-

doorontwikkeling elektronische formulieren

0

-72

-90

-18

Overige incidentele budgetten < € 100.000

-451

-347

-198

149

Subtotaal 6.1 Bedrijfsvoering

-3.716

-4.120

-3.495

625

Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering

Stortingen in:

-

reserve onderhoud Stadhuis: jaarlijkse storting

-1.184

-1.184

-1.184

0

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen t.b.v. veld 1 VV AFC Quick

0

-323

-323

0

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen t.b.v. veld 6 VV Hoogland

0

-178

-178

0

-

reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

0

-575

-575

0

Onttrekkingen aan:

-

reserve onderhoud Stadhuis i.v.m. gepland onderhoud

1.100

1.100

1.100

0

-

ombuigingsreserve ter dekking van de taakstelling van 4,2 fte

350

350

350

0

-

reserve toekomstige vervangingsinvesteringen ivm amersfoort digitaal

0

0

169

169

Bestemming rekeningresultaat 2018

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande stortingen in:

-

bedrijfsreserve

0

-600

-600

0

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2018' d.d. 2 juli 2019 volgen onderstaande onttrekkingen aan:

Overige incidentele reservemutaties < € 100.000

10

-60

-60

0

Subtotaal Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering

276

-1.470

-1.301

169

Totaal Incidentele posten

-7.728

-6.124

-635

5.489

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06