Paragrafen

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Portefeuillehouders

Wethouder Willem-Jan Stegeman     

Ambities

De gemeente wil inzicht krijgen in de financiële risico’s waardoor we adequate maatregelen kunnen treffen. We streven er naar dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. Amersfoort wil het risicobewustzijn van medewerkers in de organisatie verder stimuleren en maatregelen treffen ter voorkoming of beperking van risico’s. Daarnaast beoordeelt de gemeente het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is ('voldoende vet op de botten heeft') om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

Beleid

Zoals opgenomen in de onlangs door uw Raad vastgestelde gewijzigde financiële ijkpunten, is het beleid van uw gemeenteraad om minimaal een weerstandsratio van 1,2 te hebben en te streven naar een maximum van 1,5. Wanneer de weerstandsratio boven de 1,5 uit komt, zou de Saldireserve incidenteel ingezet kunnen worden ter dekking van incidentele ambities.  
Overigens is het aantal door uw Raad vastgestelde financiële ijkpunten teruggebracht tot 15. Daarbij is er een beperkt aantal genormeerd, een aantal wettelijk verplicht en de rest is goed om te volgen in de loop van de tijd.

Onze inzet

Ter voorbereiding op de jaarrekening is een actualisatie van de risico-inventarisatie uitgevoerd.  Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. De belangrijkste risico’s per programma kunt u ook terugvinden bij de programma’s zelf.
Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Regelmatig moeten we stilstaan bij onze doelstellingen van beleid, programma of project. En nadenken welke risico's het bereiken van deze doelstellingen van beleid in de weg staan. Pas als we onze risico's kennen, kunnen we ook gepaste maatregelen treffen. Hierdoor zijn we beter in staat onze doelstellingen te realiseren.

Benodigde weerstandscapaciteit

Tabel: PW.01 Benodigde weerstandscapaciteit   (bedragen x € 1.000.000,--)

Programma

Jaarrekening 2019 31-12

Begroting
2020 1-1

Stijging/ daling t.o.v. Begroting 2020

1.1

Stedelijk beheer en milieu

3,2

3,3

1.2

Ruimtelijke ontwikkeling

22

24,8

1.3

Wonen

0,1

0,1

=

1.4

Mobiliteit

2,0

2,0

=

2.1

Sociaal Domein

8,0

6,0

2.2

Veiligheid en handhaving

0,5

0,5

=

3.1

Economie

0,0

0,0

=

3.2

Onderwijs en jeugd

1,0

0,5

3.3

Sport

1,3

0,6

3.4

Cultuur

0,1

0,1

=

4.1

Bestuur en dienstverlening

0,6

0,6

=

5.1

Financiën en belastingen

3,3

3,3

=

6.1

Bedrijfsvoering

2,7

4,2

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

44,8

46,0

Ons financiële risicoprofiel bepaalt onze benodigde weerstandscapaciteit. Dit is het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van de risico’s op te vangen. Deze benodigde weerstandscapaciteit bedraagt, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 44,8 miljoen. Dit betekent dat we met 90% zekerheid kunnen zeggen dat het totale risicobedrag tussen de € 0 en € 44,8 miljoen uitkomt. Dit bedrag hebben we nodig om onze risico’s financieel op te vangen. Ten opzichte van de vorige inventarisatie (Begroting 2020) is de benodigde weerstandscapaciteit met € 1,2 miljoen (2,6%) afgenomen.
Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door twee posten. Enerzijds een daling door het vervallen van het risico voor de ontwikkeling Bovenduist (€ 2,8 miljoen), gegeven het raadsbesluit om de marktwaarde af te waarderen naar agrarische bestemming en een voorziening te vormen. Anderzijds een stijging binnen het Sociaal Domein door de verwachte verhoogde volumegroei bij Jeugd en WMO (€ 1,6 miljoen).

Bovenstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit vanuit de verschillende programma’s is opgebouwd.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste tien financiële risico’s van de gemeente Amersfoort. Het gaat hier om de belangrijkste risico's gerangschikt naar financiële impact. De kans dat het risico optreedt bepaalt samen met het financiële gevolg de impact van het risico op het risicoprofiel. De financiële impact van onderstaande risico’s is opgenomen binnen de totaal benodigde weerstandscapaciteit zoals hierboven genoemd.
Voor de risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze zijn opgenomen bij de top 3 risico's op programmaniveau in het jaarverslag.

Meerjarenperspectief
Kijkend naar het toekomstig meerjarenperspectief van het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de grondexploitaties en anderzijds de overige risico's.  
De effecten van het Coronavirus – COVID-19 zijn niet in meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) meegenomen. De MPG liet een aanzienlijke daling zien van het weerstandsvermogen voor de bestaande grondexploitaties, veroorzaakt door de afname van de kosten en opbrengsten (van € 15,9 miljoen in 2019 naar € 8,5 miljoen in 2023). In verband met het Coronavirus en de hiermee gepaard gaande onzekerheden, houden wij het bedrag van deze daling echter vooralsnog aan als ‘algemeen risico’ en blijft hierdoor het weerstandsvermogen gelijk. Ultimo 2019 is het ‘algemeen risico Coronavirus’ voor grondexploitaties € 3,5 miljoen.
Het risico verbandhoudende met het coronavirus voor grondexploitaties is toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.
Daarnaast zijn voor het meerjarenperspectief de nieuwe grondexploitaties relevant. De risico’s hiervan zijn echter, gegeven het stadium van de grondexploitaties, nog niet in beeld.

Voor de overige risico's wordt een daling verwacht van € 25,4 miljoen in 2019 naar € 24,2 in 2023. De daling houdt voornamelijk verband met twee risico's waar naar verwachting de financiële gevolgen afnemen.  Dit betreft enerzijds jeugd (breed spectrum) en anderzijds de vraag naar ondersteuning en zorg.

Tabel: PW.02 Top 10 belangrijkste financiële risico's   (bedragen x € 1.000.000,--)

Risico

Programma

Benodigde weerstands- capaciteit

1

Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied (Divers)

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

3,9

2

Grondexploitaties Algemeen risico Coronavirus - COVID 19

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

3,5

3

Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

2,9

4

In de prognose is rekening gehouden met een volumegroei van 3,5% voor zowel Jeugd als Wmo. Risico is dat de de groei hoger blijkt door autonome ontwikkelingen en/of doordat maatregelen om de kosten van ondersteuning en zorg te beperken niet voldoende effect hebben.

2.1 Sociaal Domein

2,5

5

Grondexploitatie Wieken - Noord

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

2,5

6

Een deel van de inkoop (breed spectrum jeugd), voor een bedrag van regionaal gemaximeerd budget van €29 miljoen, vindt met ingang van 1/1 2019 op een andere wijze plaats. Deze nieuwe werkwijze brengt kansen, maar ook risico's met zich mee op hogere kosten dan geraamd, c.q. wachtlijsten. Hogere kosten doordat bijvoorbeeld verwijzers (huisartsen, wijkteams) niet verwijzen naar Breed Spectrum aanbieders, maar naar P*Q aanbieders, waar geen sprake is van een gemaximeerd budget. Wachtlijsten doordat bijvoorbeeld breed spectrum aanbieders niet tijdig transformeren waardoor ze onvoldoende zorg kunnen leveren binnen het beschikbare budget.

2.1 Sociaal Domein

1,5

7

Grondexploitatie Lichtenberg

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1,5

8

Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied - Eemkwartier/Puntenburg

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1,4

9

Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.

5.1 Financiën en belastingen

1,2

10

De beschikbaarheid van informatie voor het monitoren van de ontwikkelingen en het bewaken van budgetten is nog niet tijdig en robuust. De oorzaak is onder meer gelegen in beperkte capaciteit om deze taak uit te voeren binnen de gemeente, het grote aantal aanbieders, en splitsing van de regionale zorgadministratie over drie partijen. Dit maakt dat het risico bestaat dat niet tijdig kan worden bijgestuurd en budgetoverschrijding of andere negatieve effecten te laat worden ontdekt.

2.1 Sociaal Domein

0,8

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de saldireserve en de reserve sociaal domein. Deze reserves kunnen we inzetten om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

Tabel: PW.03 Beschikbare weerstandscapaciteit   (bedragen x € 1.000.000,--)

Jaarrekening
2018

Jaarrekening
2019

Ultimo
2020

Stand saldireserve

77,0

76,1

61,5

Reserve sociaal domein

18,2

5,8

4,0

Totaal weerstandscapaciteit

95,2

81,9

65,5

Het overschot van het sociaal domein bij de jaarrekening 2016 en 2017 is toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Bij de jaarrekening 2018 en de jaarrekening 2019 is het tekort op het programma sociaal domein onttrokken aan de reserve. Ook in 2020 zijn onttrekkingen geraamd aan de reserve sociaal domein.

Weerstandsvermogen

Als indicator gebruiken we de weerstandsratio. De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Met andere woorden: het bedrag dat we aan reserves beschikbaar hebben om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen, gedeeld door het bedrag dat we op basis van ons risicoprofiel nodig hebben. Deze ratio moet conform besluit van uw Raad groter of gelijk zijn aan 1,2. In dat geval is de beschikbare weerstandscapaciteit net iets groter dan de benodigde. Het streven is echter om een weerstandsratio van 1,5 te hebben.
Onderstaande tabel geeft het weerstandsvermogen in vergelijking tot de jaarrekening 2018. We zien dat de weerstandsratio gelijk blijft. Dit wordt veroorzaakt doordat de daling van de beschikbare weerstandscapaciteit (voornamelijk Reserve Sociaal Domein) nog wordt gecompenseerd door een daling van de benodigde weerstandscapaciteit. Naar verwachting zal de beschikbare weerstandscapaciteit in de toekomst verder dalen door verdere onttrekkingen aan de Reserve Sociaal Domein. Overigens is nu reeds een deel van de reserve sociaal domein beklemd. Een deel van deze reserve is immers gelabeld ten behoeve van onder andere het Sociaal Fonds en het Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn.

Tabel: PW.04 Verloop van het weerstandsvermogen   (bedragen x € 1.000.000,--)

Jaarrekening
2018

Jaarrekening
2019

Beschikbare weerstandscapaciteit

95,2

81,9

Benodigde weerstandscapaciteit

44,3

44,8

Weerstandsvermogen (ratio)

2,1

1,8

Financiële kengetallen

Op 18 februari heeft uw Raad een nieuwe set financiële ijkpunten vastgesteld. Hierover rapporteren wij in de inleiding van deze Jaarstukken, na de Bestuurlijke lessen. Voor een overzicht van die ijkpunten en een toelichting daarop, verwijzen wij u naar die passages.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06