Jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht bij de jaarrekening te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet te maken. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Tabel: TV.01 Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

BEGROTING

BEGROTING

LASTEN

-/-REKENING

0.1

Bestuur

-6.981

-7.062

-9.540

-2.478

0.10

Mutaties reserves

-10.271

-48.629

-48.074

555

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

-5.718

-5.718

0.2

Burgerzaken

-5.581

-5.581

-5.583

-2

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-2.616

-2.622

-4.372

-1.750

0.4

Overhead

-58.064

-58.466

-58.134

331

0.5

Treasury

-1.858

-1.858

-4.589

-2.731

0.61

OZB woningen

-1.191

-1.191

-1.721

-531

0.62

OZB niet-woningen

-1.046

-1.046

-1.344

-298

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

0

0

-8

-8

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-1.598

-951

-956

-4

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

-368

-368

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-10.032

-10.432

-10.176

256

1.2

Openbare orde en veiligheid

-3.202

-3.189

-3.715

-526

2.1

Verkeer en vervoer

-18.819

-19.388

-19.655

-267

2.2

Parkeren

-3.112

-3.162

-2.810

352

2.4

Economische havens en waterwegen

-300

-300

-174

125

2.5

Openbaar vervoer

-531

-531

-952

-420

3.1

Economische ontwikkeling

-2.015

-1.915

-1.479

436

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-12.552

-10.216

-8.163

2.053

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-962

-987

-1.014

-27

3.4

Economische promotie

-144

-144

-145

-2

4.1

Openbaar basisonderwijs

-2.236

-2.236

-1.817

418

4.2

Onderwijshuisvesting

-13.935

-13.845

-14.416

-571

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10.801

-10.801

-11.407

-606

5.1

Sportbeleid en activering

-6.433

-5.862

-5.446

416

5.2

Sportaccommodaties

-7.165

-7.783

-9.282

-1.500

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-17.261

-17.591

-17.330

261

5.4

Musea

-4.968

-4.968

-4.741

227

5.5

Cultureel erfgoed

-320

-320

-361

-40

5.6

Media

-4.261

-4.261

-4.250

11

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-15.576

-21.855

-19.514

2.341

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-14.004

-14.771

-14.975

-205

6.2

Wijkteams

-13.706

-14.258

-14.297

-40

6.3

Inkomensregelingen

-67.389

-67.389

-64.368

3.021

6.4

Begeleide participatie

-24.715

-24.715

-23.905

810

6.5

Arbeidsparticipatie

-4.440

-4.440

-3.757

683

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-7.443

-8.088

-7.486

602

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-26.467

-27.807

-29.881

-2.074

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-19.040

-29.893

-37.113

-7.219

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-45.891

-45.675

-42.724

2.950

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-15.945

-4.895

-6.246

-1.350

7.1

Volksgezondheid

-6.419

-6.918

-7.522

-604

7.2

Riolering

-9.354

-9.354

-14.803

-5.449

7.3

Afval

-12.242

-12.242

-12.432

-190

7.4

Milieubeheer

-8.882

-9.013

-6.867

2.146

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.326

-4.326

-4.393

-67

8.1

Ruimtelijke ordening

-5.967

-6.631

-5.000

1.631

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-9.620

-15.260

-16.956

-1.696

8.3

Wonen en bouwen

-7.193

-7.286

-6.202

1.084

TOTAAL LASTEN

-526.876

-580.153

-596.186

-16.033

TAAKVELDEN

PRIMITIEVE

BEGROTING

REKENING

AFWIJKING

BEGROTING

BEGROTING

BATEN

-/-REKENING

0.1

Bestuur

440

440

729

289

0.10

Mutaties reserves

30.424

80.390

80.732

341

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

2.443

2.443

2.289

-154

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

974

1.153

3.541

2.387

0.4

Overhead

14.776

14.776

16.612

1.836

0.5

Treasury

6.101

6.101

5.708

-394

0.61

OZB woningen

24.630

24.630

24.389

-241

0.62

OZB niet-woningen

20.656

20.656

20.657

1

0.63

Parkeerbelasting

2.740

2.740

3.095

355

0.64

Belastingen overig

2.956

2.956

2.973

18

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

285.215

285.215

291.124

5.909

0.8

Overige baten en lasten

703

703

702

-1

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7

7

52

45

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.325

1.325

1.233

-92

2.1

Verkeer en vervoer

1.355

1.355

2.182

827

2.2

Parkeren

292

491

421

-70

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

59

59

80

21

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

19

19

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.552

10.216

7.567

-2.649

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

500

500

474

-26

3.4

Economische promotie

0

0

0

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

3

3

4.2

Onderwijshuisvesting

1.639

1.444

3.119

1.674

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.631

5.631

8.284

2.654

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

10

10

5.2

Sportaccommodaties

1.555

1.341

3.514

2.172

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.451

4.487

4.699

211

5.4

Musea

176

176

305

129

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

5.6

Media

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

0

221

221

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

448

448

517

68

6.2

Wijkteams

0

0

61

61

6.3

Inkomensregelingen

52.167

52.167

52.701

534

6.4

Begeleide participatie

0

0

117

117

6.5

Arbeidsparticipatie

529

529

548

19

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

868

868

649

-219

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

90

90

1.130

1.040

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

16

16

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

1.706

1.706

1.772

66

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

0

0

141

141

7.1

Volksgezondheid

0

0

114

114

7.2

Riolering

13.266

13.266

13.310

45

7.3

Afval

17.227

17.227

16.878

-349

7.4

Milieubeheer

39

39

407

368

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

5.343

5.343

4.862

-481

8.1

Ruimtelijke ordening

61

61

1.606

1.544

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

9.518

15.158

12.335

-2.823

8.3

Wonen en bouwen

4.017

4.017

4.290

273

TOTAAL BATEN

526.876

580.153

596.186

16.033

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06