6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.6.1.1

Project

Digitaal Zaakgericht werken

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

3.922

0

3.922

Realisatie

Lasten/ Baten

3.241

-

3.241

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Communicatie over en de aandacht voor de gedragsverandering als gevolg van technologische vernieuwingen is onvoldoende.

Aanvullende ondersteuning in het programma vanuit de diverse vakafdelingen.

2. De ontwikkelteams binnen het programma hebben een operationele insteek. Hiermee zou de meer tactische aansturing onderbelicht kunnen raken waardoor aansluiting met andere ontwikkelingen en prioriteitstelling onder de maat wordt uitgevoerd.

Ontwikkelen van een tactische laag binnen het programma met directe lijnverbindingen (binnen de ambtelijke organisatie).

Toelichting:
Het programma Amersfoort Digitaal (voorheen Digitaal Zaakgericht Werken) is in 2020 volgens de scrum en agile methodiek gaan werken. Hier zijn positieve resultaten mee geboekt waardoor onder andere college- en raadsvoorstellen digitaal zijn gemaakt en brieven digitaal ondertekend kunnen worden.

Tabel: PP.6.1.2a

Project

Renovatie stadhuis

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

0

Realisatie

Lasten/ Baten

-

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. aanvullende wensen (scope wijziging) e.d.

1. Duidelijke afbakening en bewaking van de scope.
2. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)

2. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. techn. risico's, aanvullende wensen e.d. (vb. asbestproblematiek)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Zorgen voor backup systemen
3. Inzet post onvoorzien
4. Aanvullende financiering

3. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. veranderde marktomstandigheden (overspannen markt waardoor tegenvallende of mislukte aanbesteding)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de scope
3. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)
4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen van eisenpakket

Toelichting:
Bij raadsbesluit van 12 november 2019 Toekomst Stadhuis is het in juni 2017 beschikbaar gestelde krediet voor de renovatie Stadhuis ingetrokken. De tot nu toe gemaakte kosten, ruim € 1 miljoen, zijn afgeboekt.
De actualisatie van de risico's is nu opgenomen bij het project "Voorbereiding Nieuwbouw Stadhuis".

Tabel: PP.6.1.2b

Project

Voorbereiding nieuwbouw stadhuis

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

1.000

1.000

Realisatie

Lasten/ Baten

-

-

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

Het uitwerken en opstellen van het PvE en stedenbouwkundig kader vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht.

1. Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten

NIEUW

Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie

Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader

NIEUW

Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen

1 Duidelijke afbakening en planning van het project
2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten
3. Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader
4. Onderzoek of er gebruik gemaakt kan word

NIEUW

Toelichting:

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06