Jaarrekening

Balans

Balans Activa

Tabel: BA.01 ACTIVA

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2019

Vaste Activa

Immateriële Vaste Activa

855

730

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

855

730

Materiële Vaste Activa

412.908

413.110

Investeringen met een economisch nut

342.120

333.794

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

5.699

13.824

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

63.271

62.991

In Erfpacht

1.818

2.502

Financiële Vaste Activa

94.865

80.569

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

6.168

6.168

Leningen aan:

- Deelnemingen

5.212

5.156

- Woningbouwcoparaties

0

0

Overige langlopende geldleningen

77.245

63.683

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

6.240

5.562

Totaal Vaste Activa

508.628

494.409

Vlottende Activa

Voorraden

110.910

112.909

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

96.407

99.153

Gereed product en handelsgoederen

14.503

13.756

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

45.639

49.909

Vorderingen op openbare lichamen

30.122

38.471

Rekening-courant financiële instellingen

1.905

2.055

Rekening-courant niet- financiële instellingen

91

55

Overige vorderingen

13.522

9.328

Liquide Middelen

43

45

Kassaldi

9

6

Banksaldi

35

39

Overlopende Activa

40.699

26.839

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van:

- Europese overheidslichamen

39

12

- Overige Nederlandse overheidslichamen

27.964

12.894

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

12.696

13.932

Totaal Vlottende Activa

197.291

189.702

Totaal ACTIVA

705.919

684.110

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2019 € 619.969

Balans Passiva

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2019

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

212.081

185.142

Algemene Reserve

76.970

76.120

Bestemmingsreserves

106.446

103.304

Gerealiseerd resultaat

28.665

5.718

Voorzieningen

43.384

74.052

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

293.764

320.333

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

257.683

286.781

- Binnenlandse bedrijven

24.243

20.087

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

11.765

11.283

Waarborgsommen

72

1.481

vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

700

Totaal Vaste Passiva

549.229

579.527

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

92.288

59.643

Overige Kasgeldleningen

45.000

25.000

Banksaldi

30.741

5.842

Overige schulden

16.547

28.801

Overlopende Passiva

64.402

44.940

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

0

148

- Het Rijk

4.258

2.288

- overige Overheid

5.932

6.133

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

54.212

5.487

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

0

30.884

Totaal Vlottende Passiva

156.690

104.584

Totaal PASSIVA

705.919

684.110

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2019 € 619.969

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06