Home

Inleiding

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2019. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten.
 In die programma’s vindt u ook de financiële analyses terug. Een kleine leeswijzer hierbij:

alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizendtallen, tenzij anders vermeld. Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Voorafgaand aan de programma’s geven wij ook een overzicht van enkele belangrijke thema's en de geleerde lessen. Een jaarverslag is immers niet alleen bedoeld om terug te kijken en verantwoording af te leggen, maar ook om te leren over zaken die goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Na de programma’s volgen de paragrafen die wij verplicht zijn om op te nemen in onze begroting en jaarstukken. Die onderdelen samen heten het jaarverslag.
Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met een financiële analyse op hoofdlijnen, het rekeningresultaat per programma en de balans met een uitgebreide toelichting daarbij, waaronder ook een overzicht van de reserves en voorzieningen. Tot slot volgen nog enkele bijlagen die betrekking hebben op achtergrondinformatie zoals Amersfoort in cijfers, maar ook het verstrekte subsidieoverzicht.

Tijdens het opstellen van deze jaarstukken brak de Corona-crisis uit die veroorzaakt werd door het COVID-19 virus. Het COVID-19 virus heeft met de ontwikkelingen in 2020 geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019.
De recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus kunnen echter wel gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiën vanaf 2020 waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn. We hebben dit aangemerkt als een zogeheten 'gebeurtenis na balansdatum'.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06