Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de griffier en de gemeentesecretaris. Van overige functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort overschrijden andere (niet-top) functionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en hoeven derhalve niet gepubliceerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 is € 194.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier ruim onder.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
JW.01: Gegevensoverzicht WNT 2019

Gegevens 2019

bedragen x € 1

H.B.P. Elbers

E. Lans

Functiegegevens

Directeur/gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1]

[1]

Dienstbetrekking?

[ja]

[ja]

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

173.188

101.321

Beloningen betaalbaar op termijn

20.812

16.416

Bezoldiging [1]

194.00

 117.737

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1

H.B.P. Elbers

E. Lans

Functiegegevens

Directeur/gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1]

[1]

Dienstbetrekking?

[ja]

[ja]

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

144.220

93.251

Beloningen betaalbaar op termijn

19.064

15.347

Bezoldiging

163.284

 108.598

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

[1]    Let op! In vorige versies van dit Verantwoordingsmodel stond hier “Subtotaal”. Ter vereenvoudiging van het model is dit gewijzigd in “Bezoldiging”. Vul hier net als voorheen de som in van de beloning plus belastbare onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. Inhoudelijk verandert er niets.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06