3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

Tabel: PF.3.3.01 Afwijking op jaarrekening

Programma
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
-9.803
-9.532
-10.984
-1.452
Totaal baten
0
0
13
13
Toevoegingen aan reserves
-2
-252
-252
0
Onttrekkingen aan reserves
35
103
115
12

Tabel: PF.3.3.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.3 Sport

-1.452

25

3.3.1 Sport en bewegen

-1.452

13

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

12

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06