1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.1.4.1

Project

Westelijke ontsluiting

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

68.342

68.342

Realisatie

Lasten/ Baten

23.798

19.917

3.881

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

2. Niet of niet tijdig aan kunnen brengen van constructies in de ondergrond.

1. Gerichte analyse door geotechnisch specialist op omvang risico ter plaatse van de aan te brengen constructies in de grond.
2. Alternatieve uitvoeringsmethodieken beschouwen in ontwerp en beoordelen op ‘robuustheid’ op aantreffen onvoorziene objecten/ha

Project Westelijke Ontsluiting Risico 2: Project blijkt niet realiseerbaar binnen beschikbaar budget

1) Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot kostenverhogingen. Zodra dit zich voordoet zal directh onderzoek verrichtworden naar het effect.
2) Ten aanzien van extra stakeholderseisen en scope uitbreiding zal terughouden gereageerd worden in het honoreren

Project Westelijke Ontsluiting Risico 3: Aanbesteding mislukt

1) Goed monitoren van de marktontwikkelingen.
2) UItgaan van een reeel aanbestedingsbedarg.

Toelichting: ten opzichte van de vorige rapportage zijn 2 risico's vervallen en 2 risico's nieuw opgevoerd.

Tabel: PP.1.4.2

Project

Fietsparkeren

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

12.398

12.398

0

Realisatie

Lasten/ Baten

2.254

1.810

444

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor.

1. Landelijk heeft dit nog niet tot BTW terugbetalingen geleid. Dit wordt in de realisatieovereenkomst met ProRail / NS geregeld.

2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt is veranderd. Deze is grillig/ onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.

2. Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.

3. Vormgeving toegang ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.

3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget

Toelichting:

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06