4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking

Samenwerking met regiogemeenten, de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, kennisinstellingen en bedrijfsleven om maatschappelijke doelen ten aanzien van duurzaamheid, woningbouw, economische ontwikkeling en bereikbaarheid te realiseren.

4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad

Onze gemeentelijke communicatie is begrijpelijk voor zoveel mogelijk mensen.

4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad

We willen het bereik van de gemeentelijke communicatie vergroten.

4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad

Inwoners hebben meer en makkelijker invloed op de politieke besluitvorming.

4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad

Ideeën en wensen van betrokkenen en belanghebbenden bij opgaven en uitdagingen worden al in de verkenningsfase onderzocht.

4.1.3 Dienstverlening

Iedere dag weer helpen we klanten snel, deskundig, vriendelijk en transparant tegen zo laag mogelijke kosten.

4.1.3 Dienstverlening

We zorgen ervoor dat ons digitale kanaal (de website en digitale producten) goed op orde is. Digitaal zaken doen met de gemeente wordt steeds eenvoudiger en gaat sneller. Echter: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. We willen klanten verleiden om digitaal zaken met ons te doen maar realiseren ons goed dat Amersfoorters soms liever persoonlijk contact hebben.

4.1.3 Dienstverlening

We kennen onze klant. Daardoor zijn we in staat om gericht in te spelen op wat hij/zij wil, kan en nodig heeft.

4.1.3 Dienstverlening

Het verder verbeteren van het proces 'afhandeling meldingen openbare ruimte'.

4.1.3 Dienstverlening

Het optimaliseren van de telefonische dienstverlening via 14033 op het KCC.

4.1.3 Dienstverlening

Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van persoonsgegevens in de Basis Registratie Persoonsgegevens.

4.1.3 Dienstverlening

Het goed, tijdig en zorgvuldig afhandelen van klachten.

4.1.4 Gebiedsgericht werken

Doelen t.a.v. gebiedsgericht werken: Een goede aansluiting van wat wij als gemeente in de stad doen bij de behoeften van onze inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers. We pakken vragen en opgaven op het juiste schaalniveau (gebied) op

4.1.4 Gebiedsgericht werken

Een grotere betrokkenheid bij de buurt, zodat bewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving.

4.1.5 Dienstverlening vergunningen

Vergunningaanvragen worden kwalitatief  getoetst.

4.1.5 Dienstverlening vergunningen

Vergunningen worden tijdig afgehandeld.

4.1.5 Dienstverlening vergunningen

Vergunningaanvragen voor extra energiezuinige bouw krijgen voorrang.

4.1.5 Dienstverlening vergunningen

We prioriteren de toezichtinzet op basis van informatie en risico’s.

In 2019 is er een nieuw privacy beleid en een gemeente breed jaarplan privacy vastgesteld. Op basis hiervan is de interim FG, die in november 2019 is begonnen, gestart met de inrichting van de control op privacy in samenhang met de control op informatieveiligheid en dat wordt in de eerste helft van 2020 afgerond.

4.1.5 Dienstverlening vergunningen

We stimuleren en monitoren het verwijderen van asbestdaken.

Het kabinet heeft het verbod op asbestdaken uitgesteld/ afgesteld. Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit verbod per 2024 in te laten gaan.

4.1.6 Gegevensbescherming

We zijn naar onze burgers en medewerkers transparant over de gegevens die we verwerken en staan voor de juistheid van de gegevens.

4.1.6 Gegevensbescherming

Het delen van persoonsgegevens met externen vindt alleen plaats met betrouwbare partners en binnen afgesproken kaders.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06