3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.3.2

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Risico afhandeling bouwprojecten. Betreft risico dat er geen overeenstemming is tussen aannemer en bouwheer en/of bouwheer en financier. De bouwheer is het schoolbestuur, de financier is de gemeente.

Afstemming met schoolbestuur en vastleggen van afspraken.

363

Koser Kaya
Van Eijk

2

Ten gevolge van de invoering van 'Passend Onderwijs', de Wet Kwaliteit (V)SO, het personeelstekort binnen het onderwijs, de maatschappelijke discussies over inclusiviteit en zorg tijdens onderwijstijd hebben effect op het aannamebeleid van scholen en is de instroom van leerlingen voortdurend onderhevig aan wisselingen. De behoefte aan onderwijszorgarrangementen neemt toe, Dit kan consequenties hebben voor het benodigd aantal m2 voor de (V)SO-scholen. Wijzigingen in de leerlingenstromen en/of schooluitval kan leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van:
- meer schoolvervoersbewegingen en onvoldoende aanbod in relatie tot Jeugdbeleid
- aanpassing schoolgebouwen voor leerlingen met een beperking
- (boven)regionale verschuivingen binnen het Speciaal Onderwijs.

Op grond van wettelijke grondslagen, Wet passend onderwijs en de Jeugdwet is er een verplichting om binnen het regionale overleg Passend Onderwijs en Jeugd met elkaar af te stemmen. Samen met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben we een agenda opgesteld waarin ook de aanpalende onderwerpen zoals leerlingenstromen, thuiszitters en huisvesting zijn opgenomen. Het overleg is ook om risico's te beheersen. Intensieve monitoring en regionale samenwerking.

317

Koser Kaya
Van Eijk

3

De geraamde bedragen voor onderwijshuisvesting gaan uit van energiezuinig en klasse B frisse scholen, maar niet van BENG (bijna energieneutraal) en evenmin van ENG (energieneutraal/gasloos). Vanaf 1-1-2020 geldt in het Bouwbesluit 2020 de eis van BENG en daar moeten de Coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO aan voldoen.

Iedere 4 jaar evalueren coöperaties en gemeente samen de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; of de uitvoering op koers ligt en of er op basis van feiten en omstandigheden (parameters, waaronder milieu- en duurzaamheidseisen) redenen zijn om (financiële) bijstellingen te doen.

193

Koser Kaya
Van Eijk

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06