3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

- Het aanbestedingsbeleid is vernieuwd, waarbij sociale voorwaarden zijn opgenomen om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit gaat via “Social Return”. Vanuit deze opdracht zijn 120 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst.    -  In 2019 is er een intensivering van de werkgeverscampagne geweest (vanuit het WSP). Zestien werkgevers zijn ambassadeur van het WSP geworden als voorbeeld en inspiratie voor andere werkgevers. Daarnaast is er gestart met het keurmerk “inclusief ondernemen”.                    - Acht ondernemers hebben de 1e editie van Move2Social doorlopen met de intentie om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Eind 2019 is ook gestart met de 2e editie van Move2Social.

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.

In 2019 is met schoolbesturen afgesproken dat ook 4- en 5-jarigen èn kinderen die op het AZC wonen terecht kunnen op de TaalschoolHet beleidsplan laaggeletterdheid is op 15 oktober 2019 vastgesteld door het college. De uitvoering hiervan start in 2020.

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.

In 2019 is er één nieuwe ABC’s gestart. In totaal zijn in Amersfoort 13 ABC’s. In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de (wettelijk verplichte) uitbreiding van het aantal uren VVE naar 16 uur per week. In 2019 zijn 6 projectsubsidies verleend om aandacht voor diversiteit in het onderwijs te stimuleren. De projecten gingen over culturele diversiteit, toegankelijkheid en seksuele diversiteit.  Amersfoort is medio 2019 verkozen tot Nationale Onderwijsstad. In de raad is twee maal gesproken over het onderwerp ‘in de eigen wijk naar school’. De HU heeft een onderzoek uitgevoerd naar de situatie in het Soesterkwartier. In oktober 2019 is de raad geïnformeerd over het passend onderwijs en de verbinding met jeugdhulp in Amersfoort.In Amersfoort zijn in 2019 de leerteams onderwijs en wijkteam per wijk omgevormd tot Integrale Wijk en Onderwijs Overleggen.   Op de Michaelschool, de Kingmaschool, de Klimboom en de Da Vinci zijn onderwijs zorgarrangementen beschikbaar of in ontwikkeling. Net als in 2018 is ook in 2019 de inzet van de brugfunctionaris per vo school sterk verschillend.De brugfunctionaris op het mbo is gelinkt aan het expertiseteam.Door de inzet van de poortwachtersfunctie dyslexie is in 2019 het verwijzingspercentage van 92% van de scholen onder de 3%, daar waar landelijk 7% verwezen wordt voor een EED behandeling.Ondanks alle inspanningen lukt het ons nog niet altijd om voor elk kind een passende plek te vinden.De beoordelingstafel voor het primair onderwijs heeft voor 6 kinderen een plek gevonden binnen het onderwijs die voorheen een vrijstelling (artikel 5 onder a) van de leerplicht hebben gekregen. Ook hebben we alle kinderen die thuis zitten nog niet gezamenlijk in beeld. Vooruitlopend op de aanpassingen in de wetgeving is in 2019 een landelijk Privacy Convenant opgesteld. Dit landelijke Convenant wordt naar onze regio vertaald.

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

Goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting als gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.

Uw Raad nam 26 maart 2019 het besluit om per 1 januari 2019 de middelen voor onderwijshuisvesting te decentraliseren naar de samenwerkende schoolbesturen. De coöperaties PO en VO hebben de investeringsplanningen voor de eerste 4 jaar (van totaal 40 jaar) ingediend.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06