2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

% inwoners dat mantelzorg geeft

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

13

16

15

16

20

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

In 2019 is dit cijfer opnieuw gemeten via de Stadspeiling (in 2018 is dit niet gebeurd). We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling.
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Het verschil tussen 2019 en 2017 is niet statistisch significant. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015  hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De cijfers van voor 2015 zijn van de GGD.

Schaalscore sociale cohesie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

6,4

6,3

6,3

6,5

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Het verschil tussen 2019 en 2017 is niet statistisch significant.  De beoogde verbetering voor 2019 heeft niet plaats gevonden. Dit cijfer wordt in 2021 opnieuw gemeten.

% zelfstandig wonende 75+'ers

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

89,7

90,3

91,3

Bron:

CBS

Toelichting:

Het cijfer toont het percentage personen van 75 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont . Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont.

% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

5,7

7,4

8,5

9,3

4,8

Bron:

Wijkteams

Toelichting:

Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2019 een lopende indicatie (= actief in 2019) heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit betekent dat met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en ondersteuning dit jaar dichter bij huis georganiseerd is. De groep huishoudens die bij het wijkteam in beeld zijn bedraagt nu ruim de helft van de totale groep huishoudens die gebruikt maakt van deze regelingen. Hier moet bij aangetekend worden, dat we met het streefcijfer niet streven naar meer mensen met ondersteuning, maar dat dit een verschuiving moet laten zien van gespecialiseerde zorg naar zorg in de nabijheid.
De percentages over voorgaande jaren zijn herrekend. Deze nieuwe berekening is nodig, omdat bij analyse is gebleken dat bij de oorspronkelijke berekening door een systeemfout een deel van de cliënten niet is betrokken.

% jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

9,5

10,3

9,9

10

8,7

10

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van 2019. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2019 10,40%.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg.    

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na.  Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  

Landelijk zien we een toename van het gebruik van zorg. We streven naar minder zorg dan bij andere gemeenten met 100.000-300.000 inwoners. De sterkte daling die we zien is niet correct, door de vele wijzigingen aan het administratiesysteem van de wijkteams, is in 2018 en 2019 niet de juiste data aan het CBS geleverd. Dit is inmiddels gecorrigeerd, maar nog niet meegenomen in de huidige publicatie .  

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

5,8

5,9

6,1

6

5,9

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van 2019 per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 1000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners waren het 65 wmo cliënten per 1000 inwoners.  We zien momenteel in Amersfoort een lichte daling van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt.   

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan stijgen. Administratief zijn dossiers  gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

38

39

39

39

37,5

38

Bron:

CBS - Particpatiewet

Toelichting:

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 45,2 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl. Het rijk houdt in 2019 rekening met een beperkte stijging (in absolute aantallen)

Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

237

44

107

142

110

Bron:

Werk en Inkomen

Toelichting:

Er zijn in 2019 136 mensen op garantiebanen geplaatst in de regio Amersfoort.
Voor Amersfoort gaat het om 82 plaatsingen.
Dit is niet hetzelfde als ‘realisatie garantiebanen’ omdat er dan een berekening wordt gemaakt van het aantal uren – het gaat dan niet om personen.
Kortom – eigenlijk kunnen we er nu niets over zeggen.
We krijgen naar verwachting pas eind april te horen hoeveel garantiebanen we hebben gerealiseerd in 2019.

-  In Amersfoort hebben we in 2015 net als landelijk de detacheringen vanuit de WSW bij de gerealiseerde garantiebanen ondergebracht. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren.  
- Er zijn overigens meer banen ontstaan dan in de indicator vermeld staan; het totaal aantal banen is namelijk het resultaat van aantal gecreëerde banen minus het aantal verdwenen banen. Dat betekent dat er  meer banen gecreëerd zijn dan het jaarlijkse realisatiecijfer weergeeft, omdat ook de verdwenen banen gecompenseerd moeten worden. De regionale inspanning onder werkgevers is daarmee dus groter dan het realisatiecijfer laat zien.

De banenafspraak in het kader van het Sociaal akkoord is een afspraak tussen werkgevers-, werknemersorganisaties en het Rijk om tot en met 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (garantiebanen) te realiseren. Er zijn tot en met het derde kwartaal in 2019 136 personen in de regio Amersfoort op dergelijke banen geplaatst (zie voor meer informatie https://www.uwv.nl/overuwv/Images/trendrapportage-q3-2019.pdf).
Voor de gemeente Amersfoort gaat het om 82 plaatsingen. Met deze aantallen zijn de doelstelling voor 2019 in het derde kwartaal al ruimschoots gehaald. In april 2020 komt de 4de trendrapportage over 2019 uit.
Dan weten we hoeveel plaatsingen er over heel 2019 zijn geweest.

werkloosheid (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

7

5,1

4,4

3,5

Bron:

CBS, Enquete Beroepsbevolking

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06