2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

Tabel: PF.2.1.01 Afwijking op jaarrekening

Programma
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
-244.514
-247.692
-250.770
-3.078
Totaal baten
55.769
55.769
57.715
1.947
Toevoegingen aan reserves
0
-1.851
-1.851
0
Onttrekkingen aan reserves
6.990
14.483
14.483
0

Tabel: PF.2.1.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

2.1 Sociaal Domein

-3.078

1.947

2.1.1 Basisinfrastructuur

432

76

2.1.2 Ambulante zorg

-766

160

2.1.3 Specialistische zorg

-9.497

834

2.1.4 Beschermd wonen

2.343

200

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank

-324

0

2.1.6 Werk en inkomen

4.735

676

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0

Samenvattend beeld van het resultaat 2019 programma 2.1 Sociaal Domein
De financiële analyses bij de deelprogramma’s zijn opgenomen bij het onderdeel financiële analyses. In dit onderdeel geven we een samenvattend beeld van de financiën 2019 van het gehele programma.

De lasten 2019 van het programma Sociaal Domein betreffen € 250 miljoen. Dat is bijna 50% van de lasten 2019 in de jaarrekening van de gemeente.

De resultaten per deelprogramma variëren van € 8,7 miljoen negatief op specialistische zorg tot € 5,4 miljoen positief op Werk en Inkomen. Het tekort op specialistische zorg en ondersteuning wordt in 2019 gedekt vanuit grotendeels incidentele meevallers op deelprogramma 2.4 [bescherming en veiligheid ] en 2.6 [werk en inkomen]. Het positieve resultaat op Beschermd Wonen is incidenteel vanwege de decentralisatie naar de regio en de overgang naar een nieuw verdeelmodel van het Rijk. In het positieve resultaat op werk en inkomen zitten twee grote eenmalige incidentele posten; te weten een voordeel op de uitkeringslasten bijstand (€ 1,6 miljoen) en de gewonnen hoger beroepszaak verdeelmodel bijstand (€ 3 miljoen). Derhalve moet worden geconcludeerd dat inzet op de maatregelen betaalbaarheid zorg [KPMG] onverminderd noodzakelijk is.

Het programma Sociaal Domein [programma 2.1 en relevante taakmutaties in programma 5.1] laat over 2019 een positief resultaat zien van € 7,8 miljoen. Dit resultaat bestaat uit een boekhoudkundig tekort van € 1,1 miljoen geboekt op het programma 2.1 en € 8,9 miljoen aan extra middelen voor het sociaal domein ontvangen van het Rijk geboekt op programma 5.1.
Om een zuiver beeld te krijgen van het werkelijke resultaat 2019 wordt dit onderstaand nader geanalyseerd.   

Uitgangspunt is het tekort van € 1,1 miljoen op programma 2.1. De onderverdeling van dit tekort is weergegeven in tabellen Tabel: PF.2.1.01 en Tabel: PF.2.1.02.

  1. Inkomsten Rijk (+ € 8,9 miljoen)

Conform afspraken zijn deze baten van het Rijk in de periode september 2018 t/m december 2019 niet verwerkt in programma 2.1 van de begroting. Deze zijn in programma 5.1 Financiën en Belastingen opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 11,9 miljoen. Onderdeel van deze € 11,9 miljoen is een compensatie voor het tekort op de middelen voor jeugdhulp. Besloten is de € 3 miljoen, die bij het coalitieakkoord is opgenomen voor het tekort sociaal domein, terug te storten naar de algemene middelen. Voor het programma 2.1 Sociaal Domein moet daarom met een bedrag van € 8,9 miljoen aan extra baten van het Rijk rekening worden gehouden.

  1. Reservemutaties (- € 7,8 miljoen)

Omdat eerder in 2019 een tekort op diverse onderdelen van het sociaal domein werd verwacht, is er voor een bedrag van per saldo 7,8 miljoen onttrokken aan reserves. Voor een zuiver inzicht in het tekort uit operationele activiteiten op het programma 2.1 Sociaal domein moeten deze baten worden gecorrigeerd op het boekhoudkundig resultaat.

  1. Overig (- € 2 miljoen)

In het boekhoudkundig resultaat zitten enkele resultaten van voorgaande jaren. In 2019 zijn  nabetalingen aan zorgaanbieders verantwoord over voorgaande boekjaren die per saldo leiden tot een kostenpost van € 1 miljoen. Daarnaast hebben we als gevolg van het winnen van een rechtszaak betreffende het verdeelmodel van de bijstand van het Rijk een bedrag van € 3 miljoen over de jaren 2015 en 2016 ontvangen. Ook deze bedragen moeten voor een zuiver inzicht in het tekort uit operationele activiteiten op het boekhoudkundig resultaat worden gecorrigeerd.  

Het resultaat voor het programma 2.1 Sociaal Domein komt, rekening houdend met bovenstaande voorstellen komt uit op € 1,9 miljoen negatief. In onderstaande tabel is de berekening weergegeven, die leidt tot dit resultaat.

Boekhoudkundig resultaat totaal programma 2.1

-1.131

Dekking taakmutaties progr. 5.1

8.922

Boekhoudkundig resultaat na taakmutaties

7.791

Incidenteel effect door mutaties reserves

7.751

-

Resultaat na taakmutaties en excl. mutaties reserves

40

Resultaat voorgaande jaren

1.970

-

Geschoond resultaat 2019

-1.930

Onderstaand in de financiële analyse stellen we (in kader van resultaatbestemming) diverse stortingen in en onttrekkingen aan reserves voor een bedrag van in totaal € 0,5 miljoen. Ook stellen we diverse overhevelingen van restantmiddelen naar 2020 voor. Dit gaat om een bedrag van € 0,6 miljoen.

Boekhoudkundig resultaat na taakmutaties

7.791

Voorstellen resultaatsbestemming

Dekkingsvoorstellen progr. 2.1

662

Bestemmingsvoorstellen progr. 2.1

-1.146

Overhevelingsvoorstellen progr. 2.1

-485

Verrekening saldo programma 2.1 na taakmutaties met reserve sociaal domein

6.821

Vanwege financiële beperkingen stellen we voor af te wijken van vigerend beleid. Het vigerend beleid, vastgesteld door uw raad, is dat het resultaat van programma 2.1 Sociaal Domein, na taakmutaties en overige voorstellen tot resultaatsbestemming, verrekend wordt met de reserve sociaal domein. Voor boekjaar 2019 zou dit een storting van € 6,8 miljoen betekenen. Ons College heeft zich bij de voorstellen om bedragen in een bestemmingsreserve te storten en/of om bedragen over te hevelen naar 2020 of latere jaren, zeer terughoudend opgesteld. We hebben alleen de direct verplichte bedragen meegenomen. De storting van het netto resultaat van het programma Sociaal Domein, zullen we betrekken bij het opstellen van de Begroting 2021-2024 en de integrale afweging daarbij.

Resultaat deelprogramma 3 (Specialistische zorg en ondersteuning)
Indien we, op een zelfde manier als hierboven, meer specifiek kijken naar deelprogramma 3 van het programma Sociaal Domein, de specialistische zorg en ondersteuning, bedraagt het boekhoudkundig resultaat € 8,7 miljoen negatief. Na toevoeging van baten uit taakmutaties, correctie voor reservemutaties en resultaat voorgaande jaren bedraagt het resultaat € 10,6 miljoen negatief.

Boekhoudkundig resultaat deelprogramma 3

-8.663

Dekking taakmutaties progr. 5.1

3.723

Boekhoudkundig resultaat na taakmutaties

-4.940

Incidenteel effect door mutaties reserves

6.668

-

Resultaat na taakmutaties en excl. mutaties reserves

-11.608

Resultaat voorgaande jaren

-1.002

-

Geschoond resultaat 2019

-10.606

Dit tekort wordt in 2019 gedekt vanuit incidentele meevallers op deelprogramma 2.4 [bescherming en veiligheid ] en 2.6 [werk en inkomen]. Derhalve moet worden geconcludeerd dat inzet op de maatregelen betaalbaarheid zorg [KPMG] onverminderd noodzakelijk is.

Na het opmaken van de jaarstukken 2019 heeft het volgende zich voorgedaan:
•   Een groot deel van de productie van de zorgaanbieders is vastgesteld. De uitkomst hiervan  is een lagere last van € 0,862 miljoen (peildatum 19 mei 2020);
•   Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de aanbieders breed spectrum jeugd. Het effect hiervan is een hogere last 2019 van € 0,927 miljoen.
We zullen dit verwerken in de jaarrekening 2020.

Het actuele meerjarige beeld van reserve sociaal domein in weergegeven in onderstand overzicht:

Meerjarige raming reserve Sociaal Domein 

 Jaar
2019

 Jaar
2020

 Jaar
2021

 Jaar
2022

 Jaar
2023

Stand reserve 1/1

 € 18.183

€ 5.742

 € 3.924

 € 3.424

 € 3.424

Mutaties a.g.v. besluitvorming raad

 € - 12.366

 € -1.818

 € -500

Stand reserve 31/12 vóór resultaatbestemming

 € 5.817

€3.924  

€3.424

€3.424

€3.424

Resultaatbestemming

 €-75

Stand reserve 31/12 na resultaatbestemming

 € 5.742

€.3924

€3.424

 € 3.424

 € 3.424

Beklemd voor toekomst/innovatie- en sociaal fonds

 € -581

 € -581

 € -581

 €  -581

 € -581

Vrij beschikbaar deel reserve sociaal domein

€ 5.161

 € 3.343

 € 2.843

 € 2.843

€ 2.843

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen  

Lasten

Baten

I / S

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06