2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

2.1.1 Basisinfrastructuur

Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.

In 2019 zijn er ruim 7.200 unieke bezoekers in de informatiewinkels geweest. Er zijn ruim 11.000 unieke casussen behandeld.

2.1.1 Basisinfrastructuur

Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.

In 2019 is er een evaluatie geweest met ervaringsdeskundigen (inwoners met een beperking). De evaluatie is de basis voor een nieuwe agenda toegankelijkheid 2020. Deze wordt in kwartaal 1 2020 vastgesteld.

2.1.1 Basisinfrastructuur

Meer sociale cohesie in buurten en wijken.

In 2019 zijn er weer vele activiteiten in de wijken georganiseerd met behulp van de subsidieregeling Projecten #InDeBuurt. Er zijn 389 aanvragen ingediend, waarvan er 268 zijn toegekend.

2.1.1 Basisinfrastructuur

Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.

Eind 2019 is het jongeren informatiepunt (JIP) in The Game geopend. Hier mee hebben de jongeren een eigen plek waar ze terecht kunnen met hun vragen maar ook voor bijvoorbeeld het maken van huiswerk. Het jongerencentrum Sowhat is door jongeren overgenomen en wordt door de jongeren zelf gerund.Joey 19 is de drijvende kracht achter jongerencentrum so whatjongeren-groeien-hier-en-hangen-niet-op-straat~ac62560e/NB: link niet werkend te kopieren in Lias: later invoegen.Ook heeft Indebuur033 weer het Young leaders programma gedraaid. 2 groepen van 25 jongeren hebben het hele programma doorlopen.

2.1.1 Basisinfrastructuur

Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.

April 2019 is de gemeente aan de hand van de film De Goede Buur via een panel in gesprek gegaan met de stad. Een van de uitkomsten is de gezamenlijke constatering (inwoners, organisaties en gemeente) dat er veel activiteiten in de buurten en wijken zijn om o.a. eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. IndeBuurt033 speelt hierin een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor ontmoeting, maar daarmee alleen ben je er niet. Het gaat er ook om mensen op andere manieren (letterlijk) in beweging te krijgen. Een voorbeeld hiervan is het programma lokaal vitaal, een fitprogramma cq. gymnastiek voor ouderen.Daarnaast daagt Minister de Jonge de gemeenten uit om een lokale coalitie te vormen die zich bezighoudt met eenzaamheid. De gemeente ziet dit als het verder uitbouwen van het bij elkaar brengen van verschillende partijen om te kijken wat gebeurt er al en hoe kunnen we beter op elkaar aansluiten. Uitgegaan wordt van de bestaande activiteiten en het verbinden van deze losse activiteiten met elkaar waardoor men elkaar versterkt.  IndeBuurt033 vervult deze rol.

2.1.1 Basisinfrastructuur

Meer mensen zijn in staat gezond te leven.

2019 laat een positieve doorontwikkeling zien van de uitvoering van het gezondheidsbeleid met verbreding en verdieping van ingezette én nieuwe activiteiten. Er is een robuust netwerk ontstaan van professionals en inwoners. Zo’n 350 professionals en 4000 inwoners werden bereikt.

2.1.1 Basisinfrastructuur

Meer mensen helpen elkaar of zien naar elkaar om.

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de toegekende subsidieaanvragen gestegen waardoor er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn er nog veel organisaties en mensen actief die iets voor een ander betekenen zonder subsidie.

2.1.1 Basisinfrastructuur

Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

Met behulp van Indebuurt033 is er op stedelijk niveau een aantal netwerken van start gegaan, bestaande uit initiatiefnemers en organisaties die op een bindend thema willen en kunnen samenwerken op thema’s als: - Vervoer - Integratie - Jeugd- en kindertrainingen Het vinden en houden van vrijwilligers is lastig. Het vinden van maatjes voor ouderen met kwetsbaarheden is lastig. Daarnaast zien we een toenemende behoefte aan flexibiliteit in vrijwilligerswerk. Mede daarom hebben 10 vrijwilligersorganisaties de handen in een geslagen en is een samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding om vrijwilligers gezamenlijk beter van dienst te kunnen zijn. Hier is een krantenartikel over geweest, maar dit kan ik niet vinden (vrijwilligersplus overleg)

2.1.2 Ambulante zorg

Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.

In Amersfoort bieden we ondersteuning en zorg dichtbij inwoners. De Wijkteams hebben hierin een belangrijke rol, door vraagverheldering toe te passen, waar mogelijk zelf begeleiding te bieden en waar nodig door te verwijzen naar sociale basis of specialistische ondersteuning. In 2020 wordt de capaciteit van de wijkteams uitgebreid om zelf meer begeleiding te bieden en onnodige doorverwijzing naar dure specialistische hulp te voorkomen. Wijkteams werken nauw samen met o.m. huisartsen, scholen en de jeugdgezondheidszorg, om in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen pakken. Indien veiligheid in het gedrag is, is er samenwerking met GGDrU, SAVE en Veilig Thuis. Daarnaast zijn andere partijen die een rol hebben in de toegang tot hulp en ondersteuning. Zoals Indebuurt033, de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen & Zorg en Stadsring51 voor schuldhulpverlening. In 2019 is als gewerkt aan verbetering van de onderlinge samenhang en integrale samenwerking. Met als meest concrete resultaat dat het wijkteam KCC in 2020 wordt uitgebreid met kennis vanuit de andere uitvoeringsorganisaties waarmee een breed, integraal triageteam ontstaat. In 2019 zijn hiertoe de organisatorische voorbereidingen getroffen en heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden.In samenwerking met het IPW is een doorbraakaanpak ontwikkeld waarmee professionals in staat zijn om complexe huishoudens perspectief te bieden. Het doel is om gezinnen beter en tegen lagere kosten te helpen en om op basis van knelpunten beleid en systemen waar nodig te verbeteren. In november 2019 is hiertoe de doorbraakroute geïmplementeerd.De pilot met de POH-jeugdGGZ’ers in vier verschillende wijken (start 2018) is medio 2019 geëvalueerd en wordt sinds eind 2019 verder uitgerold over de overige wijken. Door de huisartsenpraktijk te versterkten met een POH-jeugd verwachten wij de zorg voor jeugdigen en hun ouders efficiënter vorm te geven. De instroom naar specialistische GGZ kan worden gereduceerd. Bovendien fungeert de POH-jeugd als linking-pin tussen huisarts, wijkteam en jeugdgezondheidszorg waarmee wij de onderlinge samenhang en samenwerking versterken.Bovenliggende ontwikkelingen zijn onderdeel van het programma Transformatie. In 2019 zijn hiertoe de voorbereidingen getroffen en heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. In 2020 vindt doorontwikkeling plaats. Met de transformatie wordt beoogd de zorg in goede samenwerking met alle partners dichtbij de inwoner te organiseren, op een effectieve en efficiënte manier.

2.1.2 Ambulante zorg

Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.

We werken aan de verbetering van de samenwerking in de driehoek wijkteams, wijkverpleging huisartsen en bieden voorzieningen in de basisinfrastructuur en maatwerkvoorzieningen voor cliënten, waarbij een deel van de voorzieningen ook is gericht op het ontlasten van de mantelzorgers.

2.1.2 Ambulante zorg

Meer mensen zijn sociaal weerbaar.

Twee meidengroepen van jonge moslima’s hebben een weerbaarheidstraining gedaan.

2.1.2 Ambulante zorg

Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.

Drie vadergroepen met een migratie achtergrond zijn in 2019 getraind in het opvoeden in twee culturen.

2.1.2 Ambulante zorg

Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.

In 2019 is uitvoering gegeven aan de regenboogagenda. Eén van de speerpunten was LHBTI jongeren ondersteunen. IDB033 is gestart met de ondersteuning van de Gender en Sexuality Alliances (GSA’s). Jeugdigen die zich niet optimaal ontwikkelen zijn ondersteund met behandelingen of ambulante begeleiding thuis of op school.

2.1.3 Specialistische zorg

Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.

Inwoners met een ondersteuningsvraag hebben ondersteuning gekregen om zo zelfredzaam mogelijk mee te doen in Amersfoort.

2.1.3 Specialistische zorg

Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.

Het aantal thuiswonende ouderen dat gebruik maakt van de langdurige zorg is gestegen.

2.1.3 Specialistische zorg

Meer mensen zijn sociaal weerbaar.

Door het bieden van ambulante begeleiding door zowel wijkteam als specialistische aanbieders kunnen mensen participeren in de maatschappij.

2.1.3 Specialistische zorg

Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.

In 2019 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de jeugdbeschermingsketen.

2.1.3 Specialistische zorg

Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.

Jeugdigen die zich niet optimaal ontwikkelen zijn ondersteund met behandelingen of ambulante begeleiding thuis of op school.

2.1.4 Beschermd wonen

Meer volwassenen leven in een veilige (thuis) situatie.

We werken doorlopend regionaal met onze samenwerkingspartners aan een ondersteunings-continuüm van preventie, toeleiding, ondersteuning met waar nodig verblijf en nazorg. Zo is o.a. vanaf 1 jan. 2019 de toegang tot ondersteuning met noodzakelijk verblijf (beschermd wonen) centraal belegd bij een regionaal expertise team, en zijn er regionale afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de regiogemeenten.

2.1.4 Beschermd wonen

Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.

In alle zes Utrechtse regio’s zijn regiobijeenkomsten gehouden om gezamenlijk opnieuw speerpunten te bepalen. Ook is gesproken met ervaringsdeskundigen. De opbrengst is geordend. Het document moet nog worden afgerond en teruggelegd in de regio’s. Daarnaast willen we de verbinding leggen met de recente landelijke discussie over de keten jeugdbescherming.

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.

Wijkteams zorgen er voor dat maatwerk geleverd wordt aan cliënten m.b.t. ondersteuning en zorgbehoefte.

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Meer mensen zijn sociaal weerbaar.

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.

In 2019 haalden 85 inburgeringsplichten hun inburgeringsexamen bij NVA Integratiewerk.  Via het participatieverklaringstraject (PVT) maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Het PVT is in 2019 succesvol doorlopen door 197 statushouders en andere nieuwkomers zoals gezinsmigranten.

2.1.6 Werk en inkomen

Minder volwassenen en kinderen ervaren financiële belemmeringen om mee te doen.

-  Vergroten bereik minimaregelingen door publiciteitscampagne (start 2019). -  Doorontwikkeling Stress-sensitieve dienstverlening.-  Laagdrempelig aanbod schuldhulpverlening gerealiseerd op basis van nieuw beleidsplan-  Herstructureringsfonds en saneringskredieten operationeel-  Onderzoek bewindvoering in eigen huis loopt.

2.1.6 Werk en inkomen

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken (incl. sociale activering en dagbesteding).

We hebben alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld. Door de beschikbaarheid van een breed instrumentarium kunnen we maatwerk bieden zodat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren. Met het tot stand komen van het actieplan Arbeidsmarktregio Amersfoort Werkt voor iedereen (naar aanleiding van de oproep voor Perspectief op Werk) wordt een impuls gegeven aan de samenwerking met partners om tot een match te komen. Binnen ons beleid is extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, ouderen, zelfstandigen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden. In 2019 zijn 369 personen volledig uitgestroomd naar regulier werk (waarvan 22 statushouders,  en 139 ouderen (ouder dan 50 jaar)). 64 personen zijn gaan werken met loonkostensubsidie. 170 personen (waarvan 6 statushouders) zijn parttime aan het werk gegaan en ontvangen aanvullende bijstand. Daarnaast zijn nog 20 personen (waarvan 1 statushouder) uitgestroomd door te gaan werken als zelfstandige. Ook nog 46 personen (waarvan 31 statushouders) zijn uitgestroomd als gevolg van de start van een studie met studiefinanciering (het betreft dan veelal jongeren).

2.1.6 Werk en inkomen

Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

Het aanbestedingsbeleid is vernieuwd, waarbij sociale voorwaarden zijn opgenomen om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit gaat via “Social Return”. Vanuit deze opdracht zijn 120 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst.  In 2019 is er een intensivering van de werkgeverscampagne geweest (vanuit het WSP). 16 Werkgevers zijn ambassadeur van het WSP geworden als voorbeeld en inspiratie voor andere werkgevers. Daarnaast is er gestart met het keurmerk “inclusief ondernemen”.Acht ondernemers hebben de 1e editie van Move2Social doorlopen met de intentie om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Eind 2019 is ook gestart met de 2e editie van Move2Social.

2.1.6 Werk en inkomen

Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.

Door drempels weg te nemen in onze dienstverlening en gerichte communicatie-acties in te zetten hebben we ons financieel vangnet en onze minimaregelingen bereikbaarder gemaakt voor verschillende doelgroepen.Als er sprake was van onvoldoende zelfredzaamheid zijn de minimacoaches ingezet. Zij ondersteunen mensen in hun zelfredzaamheid en stimuleren ze om zoveel mogelijk te participeren. Ze gaan uit van wat mensen zelf kunnen en wat hun eigen kracht is. Ook worden activeringstrajecten ingezet als er sprake is van onvoldoende participatie of ‘grip op eigen leven’

2.1.6 Werk en inkomen

Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.

We hebben alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld. Mensen waarbij arbeidsinschakeling een te hoog gegrepen doel is worden gemotiveerd en geactiveerd om, uitgaande van de individuele mogelijkheden, activiteiten te doen gericht op het (weer) krijgen van grip op eigen leven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06