2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.2.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

In de prognose is rekening gehouden met een volumegroei van 3,5% voor zowel Jeugd als Wmo. Risico is dat de groei hoger blijkt door autonome ontwikkelingen en/of doordat maatregelen om de kosten van ondersteuning en zorg te beperken niet voldoende effect hebben.

Groei monitoren en analyseren. Gezamenlijk met andere gemeenten en VNG lobby uitvoeren richting Rijk voor adequate compensatie autonome groei. Maatregelen voor innovatie en transformatie uitvoeren. De omvang van het financiële effect hiervan monitoren en zo nodig bijsturen, cq waar mogelijk aanvullende maatregelen uitwerken en uitvoeren. Driemaal per jaar met de raad bespreken.

2.506

Wethouder Menno Tigelaar
Wethouder Cees van Eijk

2

Een deel van de inkoop (breed spectrum jeugd), voor een bedrag van regionaal gemaximeerd budget van €29 miljoen, vindt met ingang van 1/1 2019 op een andere wijze plaats. Deze nieuwe werkwijze brengt kansen, maar ook risico's met zich mee op hogere kosten dan geraamd, c.q. wachtlijsten. Hogere kosten doordat bijvoorbeeld verwijzers (huisartsen, wijkteams) niet verwijzen naar Breed Spectrum aanbieders, maar naar P*Q aanbieders, waar geen sprake is van een gemaximeerd budget. Wachtlijsten doordat bijvoorbeeld breed spectrum aanbieders niet tijdig transformeren waardoor ze onvoldoende zorg kunnen leveren binnen het beschikbare budget.

1. Door nauwe samenwerking met betrokken partijen en afspraken over governance en monitoring wordt getracht dit risico te beheersen. Waar nodig worden aanvullende afspraken met aanbieders gemaakt en/of transformatieactiviteiten geïnitieerd. Indien dit onverhoopt onvoldoende (snel) resultaat oplevert wordt voorgelegd budget al dan niet te verhogen, c.q. wachtlijsten te accepteren.
2. Lobby naar Rijk om te komen tot structureel passende budgetten voor jeugdzorg.

1.506

Tigelaar
Van Eijk

3

De beschikbaarheid van informatie voor het monitoren van de ontwikkelingen en het bewaken van budgetten is nog niet tijdig en robuust. De oorzaak is onder meer gelegen in beperkte capaciteit om deze taak uit te voeren binnen de gemeente, het grote aantal aanbieders, en splitsing van de regionale zorgadministratie over drie partijen. Dit maakt dat het risico bestaat dat niet tijdig kan worden bijgestuurd en budgetoverschrijding of andere negatieve effecten te laat worden ontdekt.

Uitvoeren van programma sturing en verantwoording, waaronder het opzetten van een systeem om monitoring te verbeteren (binnen de financiële mogelijkheden). Ook afspraken met zorgaanbieders maken hier onderdeel van uit. Tussen de gemeenten: maken van goede procesafspraken en heldere taakomschrijvingen.

757

Tigelaar
Van Eijk

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06