1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

Jaren wachttijd als woningzoekende

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

5,9

6,3

7,6

7,6

8,2

7,8

Bron:

Woningnet; bewerking O&S

Toelichting:

Het aantal jaren dat een woningzoekende gemiddeld stond ingeschreven bij Woningnet bij acceptatie van een woning. Het grootste deel van de sociale huurwoningen (80%) wordt toegewezen op basis van wachttijd (de overige 20% wordt toegewezen via loting). De aangeboden woning gaat naar de woningzoekende die het langst staat ingeschreven. De gemiddelde wachttijd die nodig is om voor een woning in aanmerking te komen, zegt daarmee iets over de krapte op de sociale huurwoningmarkt.                            
We verwachten dat door een beperkt vrijkomend sociaal woningaanbod en door een grote vraag naar woningen door urgenten de wachttijd nog wat zal toenemen.

uitbreiding woningvoorraad

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

454

725

495

650

542

1000

Bron:

BAG

Toelichting:

Nieuwbouw plus overige toevoegingen (vooral transformatie) minus sloop en overige onttrekkingen. In 2018 bedroeg de nieuwbouw 365 woningen, transformatie 496 woningen, sloop 169 woningen en overige onttrekkingen 38 woningen. Daarnaast is er een saldo van -4 als gevolg van administratieve correcties in de BAG.
We verwachten dat conform het Deltaplan Wonen er jaarlijks 1000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

Kernvoorraad

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2019

17822

18166

17645

17943

18214

18200

Bron:

BAG/WOZ/Corporaties; bewerking O&S

Toelichting:

De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom zijn van een sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens: € 720,42 (2019). De kernvoorraad is primair bedoeld voor het huisvesten van de doelgroep. Door transformatie van kantoren en door nieuwbouw wordt de kernvoorraad uitgebreid. Daarnaast wordt door het beperken van sloop, verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen de afname van de kernvoorraad tegen gegaan.   
Overigens wordt er in het Deltaplan Wonen en de Prestatieafspraken voor de ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen uitgegaan van een iets ruimere definitie waar het de ontwikkeling bij corporaties betreft, namelijk dat er sprake is van een sociaal huurcontract. Woningen die verhuurd worden met een sociaal huurcontract hebben bij elke nieuwe huurder een aanvangshuurprijs onder de huurtoeslaggrens en in sommige situaties kan bij een zittende huurder door de inkomensafhankelijke huurverhoging (conform de daarvoor geldende landelijke regels) de huur hoger zijn.
We verwachten jaarlijks 350 woningen aan de kernvoorraad toe te voegen.                        

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06