1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

1.3 Wonen

Inleiding

Amersfoort is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Dat maakt dat er zowel in de huursector als in de koopsector grote behoefte bestaat aan passende woonruimte. Passend in prijs en in kwaliteit. Daarom moeten we zorgen voor een gevarieerd woningaanbod met voldoende aantallen en diversiteit voor alle doelgroepen zodat aangesloten wordt bij die woningbehoefte.

Met het Deltaplan Wonen en het Actieplan Middenhuur heeft de raad belangrijke (aanvullende) meerjarige (beleid)kaders voor de woningbouwopgave vastgesteld. Voor het toevoegen van woningen door nieuwbouw en kantoortransformatie is het programma woningbouw voortgezet. Voor de bestaande bouw zorgen we voor een optimale verdeling van de sociale huurwoningen.

De diverse doelgroepen in de stad; kopers, huurders en mensen met een specifieke woonvraag worden zo goed mogelijk bediend, zodat Amersfoort een aantrekkelijke en inclusieve woonstad blijft.

Belangrijke gebeurtenissen

Woningbouwopgave

Om te kunnen voorzien in de grote behoefte die er is aan nieuwe woningen, werken we hard aan de woningbouwopgave. Op een groot aantal plekken in de stad wordt gebouwd. In 2019 zijn er ruim 600 woningen opgeleverd en was eind 2019 voor 100 woningen de nieuwbouw in de afrondende fase. We kiezen voor transformatie, inbreiding en hoogbouw om een groot deel van onze woningbouwopgave te realiseren. Dat zien wij ook terug in de realisatie van projecten. Veel projecten realiseren wij op binnenstedelijke locaties. Om aan de behoefte te kunnen voldoende is bouwen op uitleglocaties ook noodzakelijk. We zien dat de woningbouw op deze locaties nog achterblijft.
Al met al zijn wij positief over de stappen die wij hebben gezet en de voortgang die geboekt wordt.  In 2019 heeft Amersfoort relatief weinig last gehad van de actuele ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van State over het PAS. De woningmarkt blijft afhankelijk van externe factoren. De stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwpersoneel zijn daarbij ook van invloed op het bouwtempo.

Deltaplan Wonen en huisvesting middeninkomens

De raad vroeg in 2018 om een deltaplan op te stellen. Om zo een antwoord te formuleren op de oververhitting op de Amersfoortse woningmarkt. Dat deden wij in gesprek met u, met partijen in de stad zoals de woningcorporaties en op basis van tal van persoonlijke verhalen en ervaringen van mensen die op zoek zijn een woning. Om zo na een intensief traject in het voorjaar van 2019 een Deltaplan Wonen te kunnen opstellen dat een samenhangende visie geeft op hoe Amersfoort invulling wil geven aan de woonopgave.
In het Deltaplan Wonen dat u in 2019 heeft vastgesteld, is vastgelegd welke prioriteiten de raad wil stellen ten aanzien van de woningbouwopgave. Realiseren van voldoende betaalbare woningen en het realiseren van passende vrije sectorwoningen zijn daarbij belangrijke elementen. Ook zijn de kaders voor het woningbouwprogramma vastgesteld en is aangegeven hoe aangekeken wordt tegen de spreiding van verschillende woningbouwtypen door de stad.
Een actieplan huisvesting middeninkomens is opgesteld om te zorgen dat er meer woningen voor het middensegment gerealiseerd worden. Het plan zet o.a. in op de ontwikkeling van meer woningen (tenminste 20 procent) in het middensegment. Ook wordt gezorgd voor de juiste prijs-kwaliteit verhouding en voor de instandhouding van de woningen binnen het middensegment.

Wonen en zorg

Om mensen die uitstromen uit een zorginstelling of de opvang makkelijker een woning te laten vinden is in 2019 besloten dat 50% van de sociale huurwoningen aan urgenten worden toegewezen. In de prestatieafspraken is afgesproken dat de corporaties zorgen dat 5% van de vrijkomende huurwoningen een huur onder de kwaliteitskortingsgrens krijgen zodat ook jongeren kunnen uitstromen. De rustplek heeft subsidie gekregen. Hiermee kunnen meer mensen een tijdelijke plek krijgen om hun leven weer op te pakken. Meerdere woonconcepten met plekken voor kwetsbare doelgroepen zijn in voorbereiding zoals gemengd wonen op de locatie de Liendert en de Smeeing, onder de pannen en kamers met aandacht.
 In het kader van passende zorg en ondersteuning  loopt het project "Gewoon Thuis". De kern is dat cliënten met een psychische en sociale kwetsbaarheid wonen in de wijk. Zorg en begeleiding zijn 24 uur beschikbaar en cliënten kunnen ergens terecht kunnen als het plotseling slechter gaat. Cliënten zijn vanaf de eerste stap betrokken geweest bij het opzetten van de aanpak.
Om ouderen bewust te maken van de vraagstukken en mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen is gestart met een bewustwordingscampagne.
Omdat wonen en zorg een vraagstuk is dat de gemeente niet alleen kan oplossen is in alle projecten nauw samengewerkt met de corporaties, zorgaanbieders en anderen.

Prestatieafspraken

In 2019 is gewerkt aan de uitvoering van de Prestatieafspraken 2019. Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. De prestatieafspraken dragen bij aan de (sociale) woonopgaven in Amersfoort, en bestaan uit afspraken op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen & zorg en ouderenhuisvesting, leefbaarheid & veiligheid en duurzaamheid. Ook zijn nieuwe prestatieafspraken opgesteld voor 2020. Deze zijn tot stand gekomen door middel van tripartiet overleg tussen woningcorporaties De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen, huurdersorganisaties HBVA-Amersfoort, Hestia en SHOW en de gemeente Amersfoort.

Huisvestingsverordening

De gemeenteraad heeft eind 2019 de huisvestingsverordening 2020 vastgesteld. In de verordening is uitgewerkt hoeveel woningen in het woningaanbod beschikbaar gesteld worden voor urgente doelgroepen. Ook is de werkwijze beschreven. Een groot deel van de urgente doelgroepen krijgen een woningaanbod via directe bemiddeling. Door 1 op 1 een woning aan te bieden wordt gezorgd dat de diverse doelgroepen een passend aanbod krijgen. Passend bij hun woon, zorg en ondersteuningsvraag en ook passend in de wijk.

Taakstelling vergunninghouders

De taakstelling vergunninghouders, waarvan de hoogte halfjaarlijks door het rijk wordt bepaald, hebben we zo goed als geheel kunnen uitvoeren. Het teruglopende woningaanbod, zeker van grotere woningen, maakte dat de taakstelling niet geheel in 2019 kon worden gehaald. In januari 2020 is dat alsnog gebeurd.  

€ 2.297

0,4 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06