1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

1.3.1 Wonen

Voorzien in een voldoende en divers woningaanbod, passend bij de woonbehoeften. Er is een grote woningvraag in onze stad: de totale woningbouwopgave voor Amersfoort tot 2030 bedraagt indicatief 13.000 extra woningen.

In het programma woningbouw wordt gezorgd voor zowel het realiseren van de aantallen woningen als voor het bouwen voor de behoefte van de diverse doelgroepen in de stad. Uitgangspunt hierbij zijn het vastgestelde Deltaplan Wonen en het actieplan huisvesting middeninkomens. De uitwerking daarvan vertaalt zich in diversiteit in prijssegmenten en in woonvormen, zoals tijdelijke woningen.

1.3.1 Wonen

Voorzien in voldoende sociale huurwoningen, passend bij de inwoners die hierop zijn aangewezen. Binnen de totale woningbouwopgave is de opgave voor sociale huurwoningen 2.000 woningen tot 2021 en 2.000 woningen in de periode 2021-2030.

Binnen de nieuwbouw wordt gezorgd voor 35% sociale woningbouw. Daarbinnen wordt een vertaling gemaakt naar huurniveau, zodat voor alle inkomens die op een sociale huurwoning zijn aangewezen er passend aanbod beschikbaar is. Met de door de gemeenteraad vastgestelde huisvestingsverordening is de doelmatigheid van de woonruimteverdeling van de bestaande voorraad verder geoptimaliseerd.

1.3.1 Wonen

Zorgen voor voldoende woningaanbod voor middeninkomens.

Met het vaststellen van het Deltaplan en het actieplan huisvesting middeninkomen is geborgd dat er in de nieuwbouw 20 % woningen voor het middensegment worden gerealiseerd.  Daar waar plannen al ver gevorderd zijn wordt op locatieniveau de richting van het Deltaplan in een maatwerkoplossing ingevuld.

1.3.1 Wonen

Passende huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals vergunninghouders en mensen met een zorgvraag.

Met het vaststellen van de huisvestingsverordening 2020, is meer ruimte gegeven aan de uitstroom uit zorginstellingen naar zelfstandige woonruimte. Ook de andere urgente doelgroepen zoals vergunninghouders kunnen een passende woning verkrijgen.Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van tijdelijke woonruimte waar ook kwetsbare groepen deels een plek kunnen vinden.

1.3.1 Wonen

Zorgen voor leefbare buurten en wijken.

Vanuit de casus Paladijnenweg wordt voor complexen waar  leefbaarheidsproblemen aan de orde zijn, gewerkt aan een algemene complexaanpak. Vanuit de woonruimteverdeling is het instrument directe bemiddeling opgezet om bij te dragen aan het voorkomen van leefbaarheidsproblemen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06