1. Duurzame en groeiende stad

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding

In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. Als deze drie in balans zijn, kan Amersfoort een aantrekkelijke en vitale stad blijven waar wonen, werken en recreëren voor iedereen goed samen gaan. Vanuit de Omgevingswet krijgen een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving speciale aandacht.

Grondexploitaties: met onze grondexploitaties ondersteunen we gewenste ruimtelijke projecten met aandacht voor en inzet op maatschappelijke waardecreatie.
Vastgoed: wij zetten ons gemeentelijk vastgoed zo goed mogelijk in voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, het bewaren van culturele waarden en het bereiken van duurzaamheidsambities

Belangrijke gebeurtenissen

Ruimtelijke Ontwikkeling

Stadshart
Doel: Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod

Autoluwe binnenstad: Er zijn in 2019 twee druk bezochte bewonersavonden en een uitgebreid spreekuur georganiseerd om de voorstellen voor een autoluwe binnenstad met de bewoners van de binnenstad te bespreken. In december heeft de raad het besluit genomen om de binnenstad autoluw te maken. Tevens is door de raad besloten het vergunningparkeren op Grote Spui, Havik en een deel van Muurhuizen te verplaatsen en naar andere plekken in de binnenstad.  Daarbij is een motie aangenomen om de herinrichting van de Kamp te onderzoeken in samenhang met een plan om de Kamp aantrekkelijker te maken samen met de ondernemers van de Kamp.

Duurzame bevoorrading Binnenstad : Er zijn met behulp van Design Thinking verschillende bijeenkomsten met ondernemers uit de binnenstad en logistiek ondernemers georganiseerd om maatregelen te ontwikkelen voor een duurzame bevoorrading. Er is een logistiek makelaar aangesteld om ondernemers uit de binnenstad en logistiek ondernemers aan elkaar te verbinden. Er is een besluit genomen om de venstertijden voor de binnenstad aan te passen, waarbij de groene venstertijden ruimer worden en de grijze venstertijden korter worden.

De Hof: Samen met de ondernemers van de Hof (horeca en markt) en de bewoners is een plan gemaakt voor de herinrichting en het gebruik van de Hof. Er is door het college van b en w een convenant met de ondernemers ondertekend om dit plan verder uit te werken in een ruimtelijk ontwerp en een onderzoek te doen naar een fietsenstalling in de omgeving van de Hof of eronder.

Stationsgebied: Er zijn diverse spoorcafés georganiseerd voor stakeholders en omwonenden. Er is een nieuw verkeersonderzoek naar de herkomst van de fietsers die stallen bij het Stationsplein uitgevoerd, dat er toe geleid heeft dat er een nieuwe toegang tot de nieuwe fietskelder is ontworpen aan de Kersenbaan/ Smalle Pad-zijde. De raad heeft dit nieuwe ontwerp vastgesteld. In december is de visie voor het stationsgebied van Stationsplein tot aan de Stadsring gepresenteerd aan de raad.

Zonnehof: E r is een raadsbesluit vastgesteld waarin de kaders voor een aantal ontwikkelingen zoals herontwikkeling van de Utrechtseweg 1, de voormalige SNS-locatie, perceel Utrechtseweg 2-4 en Suncourt gebouw (Zonnehof 17-39) rondom de Zonnehof is vastgelegd. Tevens is voor de borging van deze kaders een supervisor aangesteld.

Gebiedsontwikkelingen

Doelen :

 • Een voldoende en passend woningaanbod  met diversiteit in wijken.
 • Een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen.
 • Een sterke identiteit van Amersfoort.
 • Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat

Langs Eem en Spoor

Langs Eem en Spoor: Voor het gebied Langs Eem en Spoor is een raadsbesluit genomen om de gebieden die daartoe behoren (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt) in samenhang te ontwikkelen aan de hand van 5 thema’s (a: Hoog-stedelijke identiteit met een eigen karakter; b. Passende woon- en werkmilieus in verbinding met de omliggende wijken; c. Groene en leefbare openbare ruimte; d. Mobiliteit (bereikbaarheid en parkeren en e: Duurzaamheid). Daarvoor is een supervisor aangesteld om de samenhang tussen de projecten te borgen. In het raadsvoorstel is besloten dat er aandacht is voor de voorzieningen in en de verbindingen met het Soesterkwartier.

Nieuwe Poort: In mei is er een informatieronde georganiseerd voor de raad waarin de onderzoeken naar de nieuwe Poort zijn gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst is de raad geïnformeerd dat er naast de uitwerking van de studie naar de tunnelvariant een studie gedaan wordt naar aanpassingen in de verkeersstructuur in de omgeving als alternatief en dat maatregelen in de verkeerstructuur rondom de Nieuwe poort worden onderzocht.

Soesterkwartier : Er is een Starten voor de start bijeenkomst georganiseerd en straatinterviews gehouden voor het Soesterkwartier waarin met bewoners van het Soesterkwartier is gesproken over de ontwikkelingen in langs Eem en Spoor en de aandachtspunten voor het Soesterkwartier.

Wagenwerkplaats: Er zijn drie bewonersavonden georganiseerd om het concept masterplan Wagenwerkplaats met stakeholders en omwonenden te bespreken. Het Masterplan voor de Wagenwerkplaats is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is duidelijkheid gekomen over de invulling van met name de Wagenwerkplaats-West voor woningbouw en het toevoegen van programma in het hart van het gebied. Er is een startnotie vastgesteld voor het bestemmingsplan Wagenwerkplaats west en midden. Er wordt een ontwikkelkader opgesteld voor Wagenwerkplaats- Oost. In 2019 is ook finale toestemming gegeven voor de bouw van woningen in het CPO-project Soesterhof.
In 2019 is het bestemmingsplan Noack Soesterweg 56 4 vastgesteld. Met dit plan wordt de voormalige bedrijfsbebouwing van de vleesconservenfabriek Noack aan de Soesterweg vervangen door woningen.

Kop van Isselt : In het kader van de transformatie van de Kop van Isselt  van industriegebied naar gemengd stedelijk gebied met wonen is in 2019 gewerkt aan verschillende plannen. Om het gebied uit het gezoneerde industrieterrein Isselt te halen is het bestemmingsplan 'Partiële herziening Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen-aanpassen grens gezoneerd industrieterrein' in ontwerp ter inzage gelegd. Verder is het bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat is in ontwerp ter inzage gelegd. Dit plan maakt de transformatie mogelijk van een voormalig fabriekscomplex naar een compact stedelijk woon-werk gebied. Voor de Smeeing locatie aan de  Amsterdamseweg zijn plannen voorbereid om tijdelijke woningen te bouwen. Voor de verplaatsing van de ROVA naar de locatie Vinkenhoef is een intentieovereenkomst ondertekend.

De Nieuwe Stad : Er is een nieuw kantoor gebouwd aan de Oliemolenhof waar onder andere Twijnstra Gudde zich heeft gevestigd.

Trapezium : De gemeenteraad heeft in december besloten tot nieuwbouw van een energieneutraal stadhuis op  het Trapezium.

Vathorst

Vathorst Bovenduist:  In het kader van de verkenning ‘of, en zo ja, onder welke voorwaarden Bovenduist tot ontwikkeling kan komen’ hebben we een starten-voor-de-start bijeenkomst georganiseerd voor de stad. Bewoners, grondeigenaren, buurgemeenten etc. hebben zich tijdens deze bijeenkomst uitgesproken over de aandachtspunten voor een woningbouwontwikkeling.

Vathorst Podium: In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van kantorenlocatie Podium tot woongebied hebben we twee inloopbijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft een ieder kennis kunnen nemen van de concept plannen en daarover ook opmerkingen kunnen maken. Deze input heeft geleid tot een aangepast plan, welke is gepresenteerd aan de buurt.

Hoogbouwvisie Amersfoort : Er is een stadsgesprek over de concept hoogbouwvisie georganiseerd door de gemeente. De hoogbouwvisie is in juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de hoogbouwcontour worden gebieden en lijnen aangegeven waar hoogbouw wordt aangemoedigd en waar we voorzichtig moeten zijn met hoogbouw. De Amersfoortse hoogbouwladder laat zien hoe hoogbouw afwegen. Met een Hoogbouw Effect Rapportage beoordelen we hoogbouw per plek.

Bestemmingsplannen: In 2019 zijn verder nog verschillende andere bestemmingsplannen vastgesteld, zoals woningbouw op de locatie Groot Weede Noord aan de Hamseweg, het plan voor Over de Laak Waterrijk met natuurontwikkeling, recreatie en wonen, en sociale woningbouw in het kader van Amersfoort Vernieuwt aan de Bachweg 12/40.
In aansluiting op het vaststellen door de raad van de Warmtevisie Amersfoort is in 2019 een ontwerp van een bestemmingsplan tot stand gekomen, waarin ook planologisch-juridisch een verbod is geregeld om nieuwe voor energieopwekking met houtige biomassa en/of fossiele brandstoffen bouwen. Dat plan is begin 2020 ook door de raad vastgesteld.  Zie ook de RIB 2019-067 “Uitvoering energieneutraliteit, energieleverend en circulariteit in de Nieuwbouw” in. 

Ontwikkelkader de Hoef-West: Er zijn twee Hoef cafés met stakeholders en omwonenden en diverse sessies met projectontwikkelaars en huidige bedrijven georganiseerd. Er is in samenspraak met ontwikkelaars, bewoners en omwonenden een gedragen ontwikkelkader tot stand gekomen dat door de raad is vastgesteld. Dit ontwikkelkader geeft de kaders en ambities aan voor de ontwikkeling van de Hoef West. Ook zijn de eerste panden volgens het kader in ontwikkeling gebracht en is de basis gelegd om in 2020 te kunnen beginnen met realisatie.

Overige woningbouwontwikkeling:
In het kader van de woningbouwontwikkeling zijn in de raad de volgende raadsvoorstellen vastgesteld: het ruimtelijk ontwikkelkader Zon en Schild en de startnotitie voorbestemmingsplan Zangvogelweg  de startnotitie voor bestemmingsplan voormalige Vreekampgarage , het stedenbouwkundig plan voor de Matthijs Vermeulenstraat , het stedenbouwkundig programma van eisen voor Parkweelde III  en stedenbouwkundig plan en startnotitie bestemmingsplan voor het Operaplein .

Landelijk gebied: In het kader van met de raad de stad zijn er 2 bijeenkomsten met agrariërs en terrein beherende organisaties in Hoogland West en Stoutenburg over de toekomst van de boer in het landelijk gebied.

Omgevingswet
Doel: In 2021 zijn wij goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.In 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld.
Implementatie omgevingswet:
In februari 2019 heeft het college van B&W het Implementatieplan voor de Omgevingswet vastgesteld. Daarin is aangegeven hoe we in verschillende sporen en in vele projecten werken aan de implementatie van de wet. Hieronder worden de belangrijkste vorderingen die in 2019 zijn gemaakt toegelicht.

Spoor 1a; Omgevingsvisie:

 • In mei 2019 is de Startnotitie voor de Omgevingsvisie door de raad vastgesteld. Het proces van de Omgevingsvisie loopt. Het proces kent een analysefase en een fase van visievorming. In beide fasen speelt participatie een belangrijke rol. Voor het opstellen van de omgevingsvisie gebruiken we de methodiek van Design Thinking. Daarvoor hebben we in de eerste fase een uitgebreid participatietraject uitgevoerd om de vraagstukken voor de omgevingsvisie te formuleren. De analysefase is bijna afgerond; er zijn interviews gehouden en wijkgesprekken en een stadsgesprek en er is een  inhoudelijke analyse van de stad gedaan.

Bij de Provinciale Omgevingsvisie participeren wij in de totstandkoming. Op 20 juni is het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) verschenen. Het college heeft in september een zienswijze ingediend.

Spoor 1b: Omgevingsplan:

 • De Startnotitie Omgevingsplan 2019-2020 is in oktober 2019 door de raad vastgesteld. We werken aan de hand van een groeimodel, waarbij we pilots uitvoeren.
 • We hebben gewerkt aan de verordening Fysieke Leefomgeving.
 • We zijn bezig met het actualiseren en digitaliseren van de laatste bestemmingsplannen.  
 • De Hoef is aangewezen als pilot voor het Omgevingsplan. De Startnotitie voor het Omgevingsplan is in oktober in de raad vastgesteld. De
 • We zijn gestart met een pilot Omgevingsplan voor Hoogland.
 • Er is een thematische pilot Energietransitie gestart.
 •  

Spoor 2: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO):

 • We hebben in beeld gebracht wat nodig is om straks te kunnen werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Spoor 3: Dienstverlening en omgevingsvergunning:
 • We zijn aan de slag met serviceformules voor vergunningverlening. Spoor 4: Participatie en communicatie:
 • We werken aan een Participatiegids die criteria en processtappen voor de participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen aangeeft. Er is een aantal bijeenkomsten geweest met verschillende stakeholders.

Spoor 5: Leren en organiseren:

 • We hebben bewustwordingssessies gehouden met alle afdelingen in het fysieke domein en het Omgevingsspel gespeeld met groepen ambtenaren (serious gaming) om te oefenen met de andere manier van werken.
 • Er is een Omgevingswet Academie ontwikkeld en doorlopen. Deze werd goed bezocht. Collega’s van de RUD deden mee met deze academie.

Regiodeal
In het kader van de zogenaamde regiodeals hebben wij eind 2019 een voorstel ingediend bij de provincie om in aanmerking te komen voor provinciale cofinanciering. De ontwikkeling van de nieuwe wijk Langs Eem en Spoor -waar in de toekomst circa 3.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden gebouwd- brengt kansen met zich mee om de bestaande wijk Soesterkwartier op een aantal punten te versterken op het gebied van meer groen in de wijk, minder verkeer, het stimuleren van werkgelegenheid, het voorkomen van eenzaamheid en het versterken van de plaatselijke detailhandel. Doelstelling is om de bestaande wijk –zowel fysiek als sociaal- te verbinden met de nieuwe gebieden. De provincie heeft aangegeven € 4.500.000 beschikbaar te willen stellen als bijdrage aan het vergroten van de vitaliteit van de stad, naast de door ons zelf begrote middelen. Medio februari 2020 volgt het definitieve besluit over de toewijzing van deze cofinanciering. Daarop volgend wordt er in een participatief proces invulling gegeven aan concrete plannen.

Woondeal
 Het Rijk heeft in de afgelopen 2 jaren diverse woondeals gesloten met de regio’s met de hoogste druk op de woningmarkt. Na een succesvolle lobby richting Tweede Kamer is via een motie bewerkstelligd dat de minister een woondeal moet sluiten met de regio Amersfoort. Op dit moment loopt het gesprek over de uitvoering van deze motie nog.

€ 49.233

9,1 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06