1. Duurzame en groeiende stad

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

1.2.1 RO en Omgevingswet

Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod.

1.2.1 RO en Omgevingswet

In 2021 zijn wij goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.

1.2.1 RO en Omgevingswet

Een voldoende en passend woningaanbod  met diversiteit in wijken.

1.2.1 RO en Omgevingswet

Een sterke identiteit van Amersfoort.

1.2.1 RO en Omgevingswet

In 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld.

1.2.1 RO en Omgevingswet

Een goede overgang van stad naar buitengebied.

1.2.1 RO en Omgevingswet

We betrekken de ruimtelijke impact van de energietransitie bij de inrichting van onze stad.

1.2.1 RO en Omgevingswet

Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat.

1.2.1 RO en Omgevingswet

Bij participatieprocessen rond ruimtelijke ontwikkelingen zijn rol en positie voor een ieder duidelijk en kan de raad goed zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen.

1.2.1 RO en Omgevingswet

Een goede functiemenging van wonen, werken en voorzieningen.

1.2.2 Grondexploitaties

We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.

Wij willen de stad Amersfoort verder ontwikkelen en verduurzamen in samenwerking en/of samenspraak met de inwoners en ondernemers en andere partijen in de stad. Grondbeleid wordt ingezet om te faciliteren, te regisseren, te verbinden, te verleiden en zo nodig te verwerven.

1.2.2 Grondexploitaties

Wij zoeken bij gebiedsontwikkeling naar (maatschappelijke) waardecreatie: naar meer en andere ontwikkelingsvormen voor gebieden, die - vroeg of laat - rendement opbrengen.

Als we gemeentelijk vastgoed verkopen, onderzoeken wij eerst of (sociale) woningbouw mogelijk is. Wij maken gebruik van contractvormen en financieringen die kunnen inspelen op bijzondere initiatieven en/of bijzondere omstandigheden.

1.2.2 Grondexploitaties

Wij hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze grondexploitaties, beheersen de risico’s en stappen in projecten op het moment dat er ontwikkelingskansen zijn.

Wij zijn ons bewust van de vele onzekerheden die gebiedsontwikkeling in deze tijd met zich meebrengt en sturen op de financiën. Dit doen we met behulp van scenarioanalyses, risicomanagement en stapsgewijze besluitvorming zodat tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan worden.

1.2.3 Vastgoed

Wij willen met ons gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de ambitie in 2030 CO2-neutraal te zijn.

In 2019 is er gewerkt aan het opstellen van Routekaart voor de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hiermee hebben we inzicht gekregen in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen met indicatieve investeringen en resultaten in CO2-reductie. Vervolg is een uitvoeringsplan voor 2021-2024 opstellen.

1.2.3 Vastgoed

Wij bieden toegevoegde waarde met ons vastgoed voor de stad.

Het gemeentelijk vastgoed heeft toegevoerde waarde, doordat het maatschappelijke instellingen en hun activiteiten huisvest die van belang zijn voor de stad. Sportverenigingen, wijkteams, culturele instellingen, et cetera vinden onderdak in gemeentelijk vastgoed. We hebben  monumenten in eigendom die van belang zijn voor de cultuurhistorische waarde van onze stad. Deze monumenten houden we in stand en onderhouden we zorgvuldig. Bovendien hebben wij strategisch vastgoed in bezit om infrastructurele en gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken.

1.2.3 Vastgoed

Wij willen dat het gemeentelijk vastgoed integraal toegankelijk is.

In 2019 is in 30 openbare gemeentelijke gebouwen geïnvesteerd om de integrale toegankelijkheid te vergroten. Dit betreffen bijvoorbeeld de Groene Stee, Flint, het Icoon, De Driehoek en het Bosbad. Voorbeelden van  getroffen maatregelen zijn het realiseren van mindervalide toiletten, wegnemen van drempels en toepassen van deurdrangers. De laatste maatregelen worden begin 2020 gerealiseerd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06