1. Duurzame en groeiende stad

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.1.2.1

Project

Elisabethlocatie

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

18.850

350

18.500

Realisatie

Lasten/ Baten

19.915

3.128

16.787

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Hogere kosten in voorbereiding
en uitvoering sloopwerkzaamheden

a. Gemeentelijke kosten tot minimum beperken
b. Meerkosten asbest verhalen op Meander Medisch Centrum (MMC)

2. Hogere inrichtingskosten

Duidelijke financiële kaders (taakstellend)

3. Archeologische vondsten

Aanpassen ontwerp

Toelichting:
De sloop van het voormalig ziekenhuis en de aanbesteding voor de aanleg van het Beekdal zijn in 2019 bijna afgerond. Het Ketelhuis is verkocht. Aanleg van het park start na de zomervakantie 2020.

Tabel: PP.1.2.2

Project

Over de Laak

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

8.561

2.150

6.411

Realisatie

Lasten/ Baten

1.761

756

1.005

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op.

Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen

2. Invulling resterend gebied (mogelijke zonnevelden) levert vertraging
op voor het gehele project

Afhankelijkheden inzichtelijk maken

Toelichting:

Tabel: PP.1.2.3

Project

De Hoef

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

2.615

754

1.861

Realisatie

Lasten/ Baten

2.615

754

1.861

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. De overstijgende onderdelen van het plan (bijv collectief parkeren, groen, doorwaadbaarheid) worden niet gerealiseerd

Ontwikkelkader en voorbereidingsbesluit afgerond. In anterieure overeenkomsten worden overige afspraken opgenomen.

2. Verlies interesse bij (toekomstige) eigenaren

Genoeg mogelijkheden en flexibiliteit bieden in ontwikkelkader, via gebiedspromotie interesse van markt behouden.

3. Kostenverhaal nog niet definitief, niet alle bijdragen van derden komen tot stand (terwijl er wel al geinvesteerd is)

Kostenverhaal conform experiment 7V gaan regelen (of regels omgevingsplan) , tot die tijd niet of beperkt investeren.

Toelichting: In 2019 is gewerkt aan de afronding van het ontwikkelkader, voorbereiding van de MER en zijn de eerste plannen die tot ontwikkeling zullen komen verder ontwikkeld. In 2020 zal voor de eerste projecten de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Tabel: PP.1.2.4

Project

Omgevingswet

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

3.850

3.850

Realisatie

Lasten/ Baten

796

796

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Gemeentebreed zaaksysteem is niet tijdig ingevoerd (dit is een basis voor het werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Concrete risico's worden continu in beeld gebracht en geminimaliseerd door de vakafdeling.

2. Landelijk Omgevingsloket (met alle koppelingen aan lokale systemen) is niet tijdig gereed

Contact houden met het Rijk en VNG. Actie is aan hun.

3. Budget is onvoldoende om het DSO te realiseren

Periodiek toetsen of uitgaven passen binnen eerder gemaakte afspraken. Inzet post onvoorzien en evt. aanvullende financiering.

Toelichting:

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06