1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Wij voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige fysieke openbare ruimte door optimaal en duurzaam beheer.

Bij het uitvoeren van onderhoud aan en beheer van de openbare ruimte zorgen wij ervoor dat de stad schoon, heel en veilig is voor de inwoners. In herinrichtingsprojecten nemen we daarnaast de opgaven voor klimaatadaptatie, vergroening, biodiversiteit, verduurzaming en toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad mee.

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in de stad.

In de Stadspeiling 2019 hebben Amersfoorters aangegeven hoe zij denken over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad. De fysieke kwaliteit, ofwel de mate waarin sprake is van zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen en graffiti, is in het afgelopen decennium duidelijk verbeterd. Dit komt vooral doordat Amersfoorters minder overlast ondervonden van hondenpoep, vernielingen en graffiti. Wel storen Amersfoorters zich de laatste jaren meer aan rommel op straat. In de lijst van buurtproblemen is zwerfvuil gestegen naar de derde plaats van belangrijkste buurtproblemen.Zo’n driekwart van de Amersfoorters is tevreden over de hoeveelheid groen, de straatverlichting en het algemeen onderhoud van de wijk. Ook over het onderhoud van het groen, verhardingen en waterpartijen is een meerderheid tevreden. Kritischer is men over het verwijderen van zwerfvuil. Sinds 2015 is de tevredenheid over het schoonhouden van straten en de hoeveelheid groen iets gedaald.

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Wij hechten aan groene en leefbare wijken die voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat.

In 2019 is veel bereikt uit de uitvoeringsagenda’s, mede dankzij het beschikbaar komen van €500.000 van 2019-2022 voor de uitvoering van de Groenvisie. Over de uitgevoerde activiteiten in 2019 en de voortgang in 2020 heeft de raad een raadsinformatiebrief (2020-009) ontvangen. De lopende projecten voor het opstellen van de Groenstructuurkaart en het Groencompensatiebeleid worden voor de zomer 2020 afgerond.

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

Wij stimuleren en faciliteren zelfbeheer door bewoners. Door het ondersteunen van initiatieven van burgers willen wij hun betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.

In 2019 is beleid en zijn spelregels voor zelfbeheer en communicatiematerialen ontwikkeld voor het uitdragen, stimuleren en faciliteren van zelfbeheer door de gemeente. Hierover is de raad in mei 2019 geïnformeerd (raadsinformatiebrief 2019-044).

1.1.4 Milieu

Wij streven naar een afvalloze stad in 2030. Amersfoort wil in 2020 minimaal 70% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.

In drie wijken zijn ondergrondse containers geplaatst en is het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Over de voortgang van het project Omgekeerd Inzamelen in 2019 heeft de raad een raadsinformatiebrief (2019-107) ontvangen.

1.1.4 Milieu

Een gezonde en schone lucht in Amersfoort. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende bronnen van verontreiniging.

In 2019 is deelname van de gemeente Amersfoort aan het landelijke Schone Lucht Akkoord voorbereid (ondertekend op 13 januari 2020). Het doel van dit akkoord is een permanente verbetering van de luchtkwaliteit en 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen in 2030 ten opzichte van 2016. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door o.a. wegverkeer, mobiele werktuigen en huishoudens. Het Schone Lucht Akkoord sluit aan bij de Amersfoortse luchtkwaliteitsdoelen. Samenwerking met andere overheden is noodzakelijk om de luchtkwaliteit structureel te verbeteren. Parallel is gewerkt aan het Amersfoortse plan ‘Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit dat in 2019 aan de Raad is aangeboden. Hierin is opgenomen dat Amersfoort in 2030 wil voldoen aan de WHO advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Daarnaast minimaliseren we de uitstoot van roet. Het plan is 28 januari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

1.1.4 Milieu

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad. Ook de basiskwaliteit voor geluid, bodem en veiligheid is in orde. Waar mogelijk maken we Amersfoort stiller, schoner en veiliger.

In 2019 is vastgesteld het Geluidplan ter beperking van omgevingslawaai, het Actieplan geluid 2018-2023.  Verder hebben we subsidies aangevraagd bij het Rijk voor de geluidsanering van de zgn. B-lijst woningen in Amersfoort, woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65 dB(A).

1.1.4 Milieu

Onze inwoners hebben waardering voor, kennis van en inzicht in natuur en duurzaamheid en kunnen dat een plek geven in hun keuzes en gedrag.

Via het CNME hebben leerlingen van diverse scholen meegedaan met veldwerk op Landgoed Schothorst en duurzaamheidsprojecten. Basisscholen hebben lessen gevolgd over natuur, voedsel en duurzaamheid. Verenigingen, ondernemers en netwerkers hebben lezingen, workshops en andere bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners. We hebben exposities over ‘De Stand van de natuur in Amersfoort’ en over ‘Sanne gaat circulair’ gehouden. En daarnaast vinden er vele andere activiteiten plaats in Het Groene Huis, zoals het leveren van een bijdrage aan het beheer van Landgoed Schothorst.

1.1.2 Duurzaamheid

Samen met bewoners en ondernemers werken aan de duurzame toekomst van Amersfoort met focus op de uitvoeringsplannen Energietransitie (mobiliteit en gebouwde omgeving) en Circulaire economie.

Afgelopen jaar zijn veel concrete maatregelen en activiteiten uitgevoerd in de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. In de RIB Stand van zaken Duurzame Stad die in februari 2020 naar de raad verstuurd is, is een overzicht opgenomen van de bereikte resultaten en voortgang in 2019.

1.1.2 Duurzaamheid

We nemen vanzelfsprekend onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en brengen ons eigen huis op orde.

In 2019 is gestart met het opstellen van een routekaart voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed van gemeente Amersfoort. Daarmee draagt het maatschappelijk enerzijds bij aan de gemeentelijke doelstelling om CO2-neutraal te zijn en anderzijds wil de gemeente een voorbeeldrol vervullen richting samenleving en bedrijven. In de Routekaart wordt een planning voor de komende jaren opgenomen met de verduurzamingsplannen en financiële consequenties per vastgoedobject.

1.1.2 Duurzaamheid

We betrekken bewoners, ondernemers en stakeholders actief bij de transitie naar een duurzame stad.

Bewoners, bedrijven en stakeholders zijn betrokken geweest bij bijvoorbeeld het opstellen van de warmtevisie, het opstellen van het wijkwarmteplan in Schothorst-Zuid, het opstellen van de regionale energiestrategie. Daarnaast wordt in de voorbereiding en uitvoering van projecten samengewerkt met bewoners en stakeholders.  Ook vond in 2019 de klimaattour plaats om stakeholders en bewoners te inspireren over duurzaamheid.

1.1.2 Duurzaamheid

We monitoren de voortgang en toetsen dit aan het einddoel.

In 2019 is de eerste duurzaamheidsrapportage gepubliceerd. De duurzaamheidsrapportage geeft voorzichtig inzicht in de resultaten en voortgang t.o.v. de gestelde doelen op het gebied van de 4 thema’s: CO2 en energie, Luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie.

1.1.1 Energietransitie

We werken verder aan de ambitie om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn. We werken samen en benutten kansen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte. We willen particuliere woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van maatregelen voor verduurzaming van de eigen woning.  
We werken aan financieringsregelingen voor VvE's en (andere) particuliere woningeigenaren.
We stimuleren opwek van duurzame energie.

In 2019 is voor het aardgasvrij maken van de stad de focus gelegd op het vaststellen van de warmtevisie, het doen van een marktverkenning naar de mogelijkheden voor een warmtenet en het onderzoeken van alternatieven voor het aardgasvrij maken van Schothorst-Zuid in samenwerking met de corporaties, zoals is afgesproken in de SamenDuurzaamDeal die in 2019 ondertekend is. Opwek van duurzame energie wordt gestimuleerd, van zon op daken bij particulieren tot aan grootschalige initiatieven voor wind en zon. Zo is de vergunning verleend voor het eerste zonneveld in Amersfoort aan de Maatweg, is de dakenbank gelanceerd en is het traject gestart om te komen tot een concept-bod voor de Regionale Energiestrategie aan het Rijk. Particuliere bewoners zijn in 2019 ondersteund bij hun verduurzamingsvragen door 033energie. Op de valreep van 2019 is het gelukt om een subsidie van 2 miljoen te ontvangen waarmee we komend jaar inwoners kunnen helpen met hele concrete en praktische energiemaatregelen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06