Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VL.2.Overlopende Passiva

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:

- Europese overheidslichamen

0

148

- Het Rijk

4.258

2.288

- overige Overheid

5.932

6.133

Subtotaal

10.191

8.569

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

54.212

5.487

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

0

30.884

TOTAAL

64.402

44.940

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06