Jaarrekening

Toelichting op de balans

Verlofuren en pensioenen
De ultimo 2019 nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Van de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten van die pensioenen zijn niet afgedekt. Voor de pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen komen, is in 2011 een voorziening getroffen, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting
Per 1 januari 2019 is de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting door gedecentraliseerd naar twee coöperaties van schoolbesturen. Hieruit vloeien twee ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’.

1.   Onderdeel van de privaatrechtelijke afspraken is dat indien een onroerende zaak blijvend niet zal worden gebruikt voor onderwijs, de betreffende coöperatie de onroerende zaak terug levert aan de gemeente. De Gemeente is gehouden alsdan economische eigendom van de onroerende zaak terug te kopen van de betreffende coöperatie tegen vergoeding van de boekwaarde als blijkend uit de balans van de betreffende coöperatie.
2.   Indien de coöperaties een onderwijsgebouw slopen ten behoeve van nieuwbouw is de gemeente verplicht eventuele boekwaarde op haar balans versneld af te boeken.

Leaseauto’s
Er worden 9 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2019 € 0,21 miljoen.

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente. De specificatie van de rechtspersonen met een gegarandeerde geldleningen is terug te vinden in de bijlage.

Oorspronkelijk bedrag

Percentage waarvoor borg verleend is

Restant bedrag ultimo 2018

Restant bedrag ultimo 2019

Gewaarborgd ultimo 2019

Sociaal culturele instellingen

23.216

100%

8.099

8.552

8.552

Sociale woningbouw

645.278

100%

554.456

560.796

560.796

Particuliere hypotheken *

224.744

50%

5.486

3.305

1.653

Ontwikkelbedrijf Vathordt CV

90.000

100%

62.710

48.968

48.968

Totaal

983.238

630.751

621.621

619.969

*Het rijk neemt deel in de overige 50%

Toelichting op de tabel
Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en ouderzorg
De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 30 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen en sociaal culturele instellingen. De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Samen met de verenigingen, banken en de stichting Waarborgfonds Sport blijven wij de financiële positie monitoren.

Sociale Woningbouw
In Amersfoort zijn verschillende woningcorporaties actief. De gemeente Amersfoort staat in de achtervang voor verschillende leningen van de corporaties. Hoe de achtervang werkt is uitgelegd in raadsinformatie-brief 2012-88 (https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/collegeberichten/30823 ).

Het totale schuldrestantbedrag voor alle Amersfoortse corporaties bedraagt per ultimo december 2019 € 561 miljoen. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de Alliantie (€ 434 miljoen), € 89 miljoen voor Portaal en € 34 miljoen voor Omnia Wonen. In 2019 is er door Omnia Wonen een nieuwe lening aangegaan van 7 miljoen. De lening start in 2020 en is daardoor nog niet opgenomen in het overzicht met de gewaarborgde geldleningen. Het risico dat er door het WSW aanspraak gemaakt wordt op onze achtervangpositie, met als gevolg rentederving op te verstrekken renteloze leningen is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Particulieren Hypotheken
Met de raadsinformatiebrief 2012-113 met de titel ‘Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie’ (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die de gemeente Amersfoort heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). (https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/30848 )

Het rijk en deelnemende gemeenten staan voor 50% garant. Gezien het eigen vermogen en inkomsten van het WEW schatten wij de kans dat er beroep wordt gedaan op de achtervang klein in. Daarnaast is deze garantstelling een aflopende zaak. Leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V.
De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG financiering van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. De aansprakelijkheid is in 2011 verlaagd tot €175 miljoen. In 2019 is besloten dat het OBV haar aandeelhouders om goedkeuring moet vragen indien de kredietbehoefte de € 65 miljoen overstijgt. Op 31 december 2019 resteert een schuld van € 49 miljoen, te splitsen in € 35 miljoen lang en € 14 miljoen kortlopende schuld (< 1 jaar).

Huurcontracten
De lopende huurcontracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf balansdatum (31-12).

Pand

Startdatum

Looptijd

Einddatum

Huurbedrag per jaar

Indexering

Service kosten

Opmerking

Smalle Pad 3-5

1-4-2009

30 jaar

1-4-2039

355

ja

n.v.t.

Stadsring 75

1-7-2015

5 jaar

30-6-2020

162

ja

52

1e en 4e verdieping

Overige verplichtingen
Naast de huurcontracten is de gemeente ook andere verplichtingen aangegaan. Waaronder verleende huurgaranties en ICT-contracten.

Omschrijving

Startdatum

Looptijd

Einddatum

Financiële verplichting per jaar

Indexering

Aanvullende kosten

Opmerking

Fluor (garantstelling voor huur)

1-7-2015

15 jaar

1-7-2030

126

ja

n.v.t.

Huur en gebruik Microsoft licenties

1-4-2017

3 jaar

1-4-2023

1.016

n.v.t.

n.v.t.

Gebruik HR applicatie PIMS, YouPP en LPS

15-2-2012

3 jaar

15-2-2015

131

n.v.t.

n.v.t.

Stilzwijgend verlengd t/m in ieder geval 2020

Gebruik zaaksysteem

23-8-2013

5 jaar

22-8-2018

119

ja

n.v.t.

Stilzwijgend verlengd met 1 jaar gedurende 5 jaar (=uiterlijk 2023)

Onderhoud & support netwerk

1-3-2018

3 jaar

28-2-2021

116

ja, pas vanaf verlenging

n.v.t.

Optie tot verlenging van 2 jaar met de periode van 1 jaar

Onderhoud & support storage

1-2-2019

1 jaar

31-1-2020

128

n.v.t.

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06