Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

A. Onderhoudsegalisatie

2.062

4.832

B. Middelen derden

17.140

28.988

C. Verplichtingen, verliezen, risico's

24.182

40.232

TOTAAL

43.384

74.052

De voorzieningen nader toegelicht
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.

Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen

Omschrijving

31-12-2018

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen

Vrijval

31-12-2019

A. Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

0

Integraal beheerplan OR 2019-2028

4.066

2.146

1.919

Onderhoud MFA's

2.062

695

245

2.513

Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen

533

133

400

Groot onderhoud openbare ruimte riool

0

Totaal A. Onderhoudsegalisatie

2.062

5.294

2.524

0

4.832

B. Middelen derden

Afkoopsommen onderhoud graven

2.173

309

164

2.318

Riolering

14.966

11.704

26.670

Totaal B. Middelen derden

17.140

12.013

0

164

28.988

C. Verplichtingen, verliezen, risico's

Pensioenen wethouders

7.726

2.620

148

10.199

Wachtgelden wethouders

342

9

225

127

Bovenformatieven Servicebureau Gem (SBG)

71

71

0

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

6.000

Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

1.243

9.592

274

13

10.548

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst

4.559

4.559

Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's

24.182

16.781

718

13

40.232

TOTAAL

43.384

34.087

3.242

178

74.052

ONDERHOUDSEGALISATIE

Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.
Toelichting mutaties:

 

Storting

Onttrekking

Besluitvorming en in begroting verwerkt

4.066

2.146

Onderhoud MFA's
De egalisatie onderhoudskosten MFA's bestaat uit: Icoon, De Laak, De Bron, Het Eemhuis, CNME, De Dissel, De Flint en De Zonneparel. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.
Toelichting mutaties:

Storting

Onttrekking

Besluitvorming en in begroting verwerkt

735

245

Verschuiving

-330

Reserve dotatie aan voorziening

291

Totaal

695

245

Onderhoud Gemeentelijke eigendommen
Egalisatie onderhoudskosten gemeentelijke eigendommen. Namelijk Flint en de brandweerkazernes.

Toelichting mutaties:

Storting

Onttrekking 

Besluitvorming en in begroting verwerkt 

533

133

MIDDELEN DERDEN

Afkoopsommen onderhoud graven
Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.
Toelichting mutaties:

 

Storting

Vrijval

Besluitvorming en in begroting verwerkt 

309

164

Riolering
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud en investeringen in de riolering. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor de het gemeentelijke rioleringsplan opgenomen investeringen. Met ingang van 2019 worden de rente en afschrijving van de investeringen gedekt uit deze voorziening.

Storting

Onttrekking 

Besluitvorming en in begroting verwerkt 

6.207

Correctie storting voorziening 2019 

5.497

Totaal 

11.704

VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

Pensioenen wethouders
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.
Toelichting mutaties:

 

Storting

Onttrekking 

Besluitvorming en in begroting verwerkt 

190

Extra storting en betaalde pensioenen

2.430

148

Totaal

2.620

148

De uitgaven op deze voorziening betreffen met name uitgaven in het kader van pensioenen voor oud-wethouders. De storting van € 2.430.000 is om de voorziening op peil te brengen op basis van de daarvoor (door een extern bureau) gemaakte actuariële berekening. De storting is hoger dan begroot in verband met het aantreden van nieuwe wethouders, de waardeovername van door hen elders opgebouwde pensioenen en de lage rekenrente. De lage rekenrente leidt tot verhoging van de kosten van alle opgebouwde rechten, dus ook van de waardeovername in 2018.

Wachtgelden wethouders
Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.
Toelichting mutaties:

Storting

Onttrekking 

Besluitvorming en in begroting verwerkt 

9

52

Uitgekeerde wachtgelden

173

Totaal

9

225

Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)
Het doel van deze voorziening is het afdekken van de salariskosten van enkele voormalige SBG-medewerkers die boven formatief zijn. De kosten lopen door tot en met 2019. Bij jaarrekening 2019 zal deze voorziening worden opgeheven.
Toelichting mutaties:

Storting

Onttrekking 

Kosten bovenformatief IDA 2019

71

Grondexploitatie Vathorst (PPS)
De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden. Voor de grootte van deze extra kapitaalstorting is een voorziening gevormd.
Toelichting mutaties:
Er zijn in 2019 geen mutaties.

Grondexploitatie Podium (PPS)
De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V., die voor 50% participeert in VOF Podium. VOF Podium draagt zorg voor de ontwikkeling van kantorenpark Podium. De voorziening ziet op het aandeel van deze BV in het mogelijke verlies van VOF Podium.
Toelichting mutaties:
Er zijn in 2019 geen mutaties.

Voorziening eindafrekening Sociaal Domein
De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekening met aanbieders over eerdere jaren. De voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat aanbieders conform het wettelijke betalingstermijn van max. 5 jaar, na levering van zorg, de kosten in rekening mogen brengen. En zolang het digitale berichtenverkeer en de facturatie niet op orde is.
Toelichting mutaties:

Storting

Onttrekking 

Vrijval

Vrijval door correctie 2017

13

Onttrekking 2017

274

Toevoeging 2017

56

Toevoeging 2018

1.170

Toevoeging 2019

8.366

Totaal

9.592

274

13

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst
In verband met aangescherpte boekhoudregels voor de nog niet in exploitatie genomen gronden moet er een voorziening getroffen worden voor de gronden van Vathorst Bovenduist.
Toelichting mutaties:
De huidige boekwaarde is namelijk hoger dan de getaxeerde marktwaarde in de huidige bestemming (zijnde agrarische grond).

Storting

Onttrekking

Vorming verlies voorziening

4.559

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06