Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

257.683

286.781

- Binnenlandse bedrijven

24.243

20.087

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

11.765

11.283

Waarborgsommen

72

1.481

vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

700

TOTAAL

293.764

320.333

Toelichting:
De rentelast over de vaste schulden in 2019 bedraagt € 9,2 miljoen.

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van NV Bank Nederlandse Gemeenten ad € 177,1 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank NV ad € 109,6 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2019 € 30,9 miljoen.

Binnenlandse bedrijven:
Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V., waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de BNG Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. in rekening-courant verstrekt.

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
Deze langlopende verplichting betreft de nominale waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.

Waarborgsommen:
Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.

Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
De vooruitontvangen bedragen zijn van bedrijven voor de afkoop van erfpacht (voortdurend).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06