Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen

Omschrijving

31-12-2018

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2018

Vermindering ter dekking van afschrijving

31-12-2019

Algemene Reserve

76.970

797

23.153

21.506

76.120

Bestemmingsreserves

106.446

9.225

18.376

7.159

1.150

103.304

Gerealiseerd resultaat

28.665

5.718

-28.665

5.718

TOTAAL

212.081

15.740

41.529

0

1.150

185.142

Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves

Omschrijving

31-12-2018

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2018

Vermindering ter dekking van afschrijving

31-12-2019

A. Reserve ter afdekking van risico's

Saldireserve

76.970

797

23.153

21.506

76.120

Bedrijfsvoeringsreserve

4.397

600

4.997

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

253

-226

27

Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.036

68

12

1.092

Participatiebudget

1.109

1.056

53

Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's

83.765

865

24.221

21.880

82.289

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

Wijkse voorzieningen Vathorst

897

267

1.163

Ruimtelijke investeringen (RRI)

2.061

-1.082

979

Maatschappelijke opvang

2.912

520

858

3.250

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.289

2.289

Reserve Woningbouw

9.807

612

-1.026

8.169

Reserve Sociaal Domein

18.183

7.486

-4.880

5.817

Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid

36.148

267

8.618

-6.130

21.668

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Reserve stedelijke voorzieningen

2.297

700

6.250

9.247

Knooppunt Hoevelaken

5.213

835

224

6.272

Verkoop gerestaureerde woningen

76

76

Armandomuseum

228

10

239

Binnenstedelijke ontwikkelingen

2.051

-186

1.865

Reserve verhoogde asielinstroom

766

-427

339

Evenementen

399

65

464

250

250

Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten

11.031

1.610

464

6.111

18.287

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

964

-68

896

Totaal D. Egalisatiereserves

964

0

0

-68

896

E. Financieel-technische reserves

Uitvoering bodembescherming en sv

9.870

785

699

958

10.914

Banenplan

113

-113

0

Openbaar vervoer (RIS)

363

-108

255

Reserve VERDER

10.005

3.700

13.705

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

1.926

575

2.500

Reserve vervangingsinvesteringen

16.689

584

169

1.150

15.953

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

463

200

150

513

- Onderhoud gebouwen brandweer

1.477

96

261

-63

1.249

- Groot onderhoud CBA

97

180

277

- Onderhoud De Dissel

291

-291

0

- Onderhoud stadhuisplein

6.912

1.161

1.100

6.973

- Onderhoud openbare ruimte

1.268

1.268

- Reserve onderhoud monumentale panden

1.462

1.462

Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:

11.507

1.437

1.361

-354

11.229

Ombuigingsreserve

572

350

222

Reserve regionale participatiegelden

993

993

Reserve kapitaallasten riolering

5.497

5.497

0

Totaal E. Financieel-technische reserves

51.508

7.280

8.227

6.873

1.150

56.284

TOTAAL

183.416

10.022

41.529

28.665

1.150

179.424

Omschrijving

31-12-2018

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Resultaat-bestemming
2018

Vermindering ter dekking van afschrijving

31-12-2019

Rekeningsaldo

28.665

5.718

-28.665

5.718

TOTAAL inclusief bestemming rekeningsaldo

212.081

15.740

41.529

0

1.150

185.142

Naast bovenstaande reserves bestaat er ook nog een reserve Verkiezingen. Het doel van deze reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen. Het saldo van deze reserve is op dit moment nihil, waardoor deze reserve niet in bovenstaand overzicht zichtbaar wordt. De eerste mutaties in deze reserve worden verwacht vanaf begrotingsjaar 2021.

RESERVE TER AFDEKKING VAN RISICO'S
Saldireserve
Het doel is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als overloop voor overschotten van de begroting en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken.
Toelichting mutaties

 

Storting

Onttrekking 

Mutaties saldireserve conform vastgestelde begroting 2019

1.063

13.711

Storting budget ivm opheffing recreatieschap

25

Onttrekking innovatiebudget SD conform raadsbesluit 2015

501

Storting resultaat jaarrekening 2018 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2018

10.271

Correctie storting resultaat jaarrekening 2018 ivm vorming voorziening onderhoud De Dissel conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2018

-291

Mutaties ivm doorschuiven activiteiten 2018 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2018

11.235

8.941

Totaal

22.303

23.153

Bedrijfsvoeringsreserve
Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie (exclusief afdeling CBA), zoals voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking 

JR 18:resultaat:dekking bedrijfsvoering kosten

600

Bedrijfsvoeringsreserve CBA
Het doel is het beschikbaar houden van exploitatieoverschotten van CBA voor de bedrijfsvoering van CBA, zodat eventuele exploitatietekorten kunnen worden afgedekt via resultaatbestemming.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

besluitvorming en in begroting verwerkt

226

Calamiteiten budgetsubsidiëring
Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling (buiten het sociaal domein) bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen.
Toelichting mutaties

Storting 

Onttrekking

storting vanuit onderwijs

cfm begr 18-21

31

storting vanuit sport

cfm begr 18-21

2

storting vanuit cultuur

cfm begr 18-21

35

Totaal

68

Participatiebudget
De middelen in de reserve Participatiebudget worden aangewend om de budgetten voor re-integratie de eerste jaren na 2015 te handhaven, in het kader van de continuering van het re‐integratiebeleid 2015.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

dekking deel exploitatietekort RWA

1.056

Rekeningsaldo
Bij deze reserve wordt de jaarmutatie exclusief Sociaal Domein geboekt.
Toelichting mutaties

Storting 

Onttrekking

Onttrekking conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2018

28.665

RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID

Wijkse voorzieningen Vathorst
Deze reserve is oorspronkelijk gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst.
Toelichting mutaties

 

Storting

Onttrekking

Jaarlijkse storting conform vastgestelde begroting 2019

267

Ruimtelijke investeringen (RRI)
De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

JR18: plankosten 2018

1.082

Maatschappelijke opvang
De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

Begrotingswijzigingen

- Tijdelijke nachtopvang

5655961

357

- Extra capaciteit tijdelijke nachtopvang

5893700

163

JR 18 resultaat: maatschappelijke opvang

858

Totaal

858

520

Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt
De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang.
Toelichting mutaties
Er zijn geen mutaties.
Reserve sociale woningbouw
Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente Amersfoort.
Toelichting mutaties

Storting 

Onttrekking

Plankosten sociale woningbouw 2019

504

AV bijdrage Alliantie 2019 tbv woonrijpmaken

108

JR 2018 resulaat: bijdrage per woning

1.500

JR 2018 resulaat: onderbesteding exploitatie

474

Totaal

474

2.112

Reserve Sociaal Domein
Deze reserve dient ter dekking van risico’s sociaal domein, kosten inzake financieel vangnet (aanvulling op het minimabeleid), betalingen aan Stichting sociaal fonds, ter voorkoming van wachtlijsten, voor transformatie en innovatie.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

Regulier deel reserve sociaal domein

12.246

Deel innovaties zorg & welzijn

0

Deel Sociaal Fonds

120

Totaal

12.366

RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN

Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)
De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. De RSV bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Toelichting mutaties

 

Storting 

Onttrekking

RSV overig:

700

jaarlijkse storting

cfm begr 19-22

RSV compartimenten  bereikbaarheid 

JR 18 resultaat (vrijval van VOV gelden)

6.250

Totaal

6.950

Groen: Geen mutaties. Wordt ingezet ter dekking van kosten 2019. Daarna saldo vervallen (besluit bij jaarrekening 2019)

Knooppunt Hoevelaken
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

storting cfm begroting

cfm begr 18-21

835

JR 18 resultaat:

224

Totaal

1.059

Verkoop gerestaureerde woningen
De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg.
Toelichting mutaties
Er zijn geen mutaties.
Armandomuseum
Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

storting cfm raadsvoorstel

3931924

10

onttrekking ivm subsidieverlening Armandomuseum

cfm begr 18-21

0

Geen subsidie verleend in 2019 ivm faillissement MOA

afronding

1

Totaal

11

0

Binnenstedelijke ontwikkelingen
Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

JR 18 resultaat: Binnenstedelijke ontwikkeling

186

Reserve verhoogde asielinstroom
Via de Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom, zoals tussen gemeenten en Rijk overeengekomen in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april 2016, heeft de gemeente voor de (gerealiseerde) verhoogde instroom van statushouders in 2016 en 2017 inkomsten ontvangen. Met deze gelden is de gemeente Amersfoort in staat om de extra en bijzondere uitgaven, die met deze instroom samenhangen te kunnen opvangen.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

JR18: saldo rijksuitkering -/- kosten 2018

427

Evenementen
Doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

storting cfm begroting

begr 18-21

50

464

storting cfm begroting grootschalige evenementen

begr 18-21

15

JR 18 resultaat: sport evenementen

250

Totaal

315

464

EGALISATIE RESERVES

Sport en bewegen (voorheen 1/3 e regeling sport)
De reserve bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen van de oude 1/3 regeling te kunnen uitkeren nadat verantwoording is ontvangen en verwerkt. Deze regeling liep tot 1-1-2017. En een deel om de toezeggingen vanuit de regeling sport en bewegen vanaf 1-1-2017 na verantwoording uit te keren.
Toelichting mutaties

 

Storting

Onttrekking

JR 18 resultaat:subsidie

68

FINANCIEEL-TECHNISCHE RESERVES

Uitvoering bodembescherming en SV
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.
Toelichting mutaties

 

Storting

Onttrekking

besluitvorming en in begroting verwerkt

785

330

Onttrekking uitgaven 2019 bodemsanering en Vetgas

369

JR 18 resultaat: bodembescherming

281

JR 18 resultaat: Vetgas uitgaven 2018

161

JR 18 resultaat: Vetgas bijdrage rijk 2018

1.400

Totaal

2.185

1.141

Banenplan
Deze reserve is gevormd voor de besteding van het positieve liquidatiesaldo van Stichting Banenplan conform het goedgekeurde plan van aanpak door het College van Burgemeesters en Wethouders. Deze reserve wordt opgeheven. De middelen zijn toegevoegd aan de reserve regionale participatiegelden.

Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking 

JR 18 resultaat: Banenplan

42

Overboeking restantsaldo naar reserve regionale participatiegelden

71

Totaal

113

Openbaar vervoer (RIS)
Het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.
Toelichting mutaties

Storting 

Onttrekking

JR 18 resultaat: motie nachtnet

45

JR 18 resultaat: realisatie bushalte Emiclaer

63

Totaal

108

Reserve VERDER
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

dotatie cfm begroting

cfm begr 18-21

3.700

onttrekking ivm investeringen Verder

cfm begr 18-21

0

Totaal

3.700

0

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’ worden gedurende 2017-2019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Bij de nieuwbouw van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de afschrijvingslasten.

Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

vrijval stelpost (saldo -/- rente)

cfm begr 18-21

575

Reserve vervangingsinvesteringen
Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en ICT.

Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

Stortingen conform vastgestelde begroting 2019

584

Onttrekking afschrijvingslasten gelabelde investeringen

1.319

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling
De subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad op de thema’s: energie, voedsel, mobiliteit, materialen en groen. Veel innovatieve projecten kennen een doorlooptijd die langer is dan 1 kalenderjaar. Door deze reserve in te stellen is het mogelijk geworden om projecten meerjarig te ondersteunen. Bij kadernota 2020 is besloten tot instelling van de reserve Duurzame stad. Een groot deel van de middelen uit de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling (€ 463.000) worden bij begroting 2020 toegevoegd aan de nieuwe reserve duurzame stad. Bij jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling op te heffen. Het dan nog eventueel aanwezige saldo wordt toegevoegd aan de reserve Duurzame Stad.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

dotatie cfm begroting

cfm begr 18-21

200

onttrekking ivm subs toekomstfonds duurz ontwikkeling

cfm begr 18-21

150

Reserve onderhoud gebouwen brandweer

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'.

Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

dotatie onderhoud t.l.v. exploitatie

begr '18-'21

96

Ten behoeve van uitgesteld onderhoud brandweerkazernes

1114120

28-5-2019

261

JR 18 resultaat: onttrekking onderhoudskosten

63

Totaal

96

324

Reserve voorziening onderhoud
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. We hebben bedragen uit die voorzieningen overgeheveld naar de reserve ‘voorziening onderhoud’.
Het betreft hier de voormalige voorzieningen:

· Groot onderhoud CBA;
· Onderhoud stadhuis;
. Onderhoud de Dissel
· Deel Onderhoud Openbare Ruimte

Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

Onderhoud CBA storting vlg begroting

180

Onderhoud stadhuisplein storting en onttrekking vlg begroting

1.161

1.100

JR '18: Saldo naar voorziening onderhoud De Dissel

291

Totaal

1.341

1.391

Reserve onderhoud:
Reserve onderhoud monumentale panden
Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de middelen opgebouwd uit verkopen van vastgoed te behouden voor het toekomstig onderhoud van de behouden vastgoed, waaronder monumentale panden.
Toelichting mutaties
Er zijn geen mutaties.

Ombuigingsreserve
Het reserveren van financiële middelen voor frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen en de doorontwikkeling van de organisatie.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

Onttrekking vlg begroting

350

Reserve regionale participatiegelden
Met het instellen van deze reserve wordt één reserve gevormd voor meerjarige projecten in de (arbeidsmarkt)regio op het gebied van re-integratie en participatie. Het doel van deze reserve is om de voor dit doel ontvangen regionale middelen meerjarig te kunnen inzetten voor mensen binnen de doelgroep. De prioriteiten worden met de regio samen vastgesteld.
Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

JR 18 resultaat: restantsaldo reserve Banenplan

71

JR 18 resultaat: Regio Werkbedrijf

558

JR 18 resultaat: Jeugdwerkloosheid

215

JR 18 resultaat: Extra baankansen

149

Totaal

993

Reserve kapitaallasten riolering
Deze reserve had als doel om toekomstige kapitaallasten van rioleringsinvesteringen te dekken totdat een nieuwe voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen zou zijn gevormd. In overleg met onze accountant zijn we tot de conclusie gekomen dat deze middelen thuis horen in de Voorziening Riolering door derden beklemde middelen. De reserve kapitaallasten riolering is daarom opgeheven. Het budget is overgeheveld naar de voorziening riolering door derden beklemde middelen.

Toelichting mutaties

Storting

Onttrekking

Jaarrekening 2018: vorming

5.497

Jaarrekening 2019: onttrekking

5.497

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06