3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

3.1.1 Economie

Koesteren van het huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe bedrijven om de werkgelegenheid te behouden en versterken.

Amersfoort Business Team (ABT) draagt succesvol bij aan behoud bedrijven en de komst van nieuwe bedrijven. Denk hierbij concreet aan de organisatie van de rode loper dag voor ondernemers met thema vitaliteit, maar ook de actieve dienstverlening richting het bedrijfsleven.

3.1.1 Economie

Zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven.

Doorlopend aandacht voor de uitvoering van programma werklocaties. Afwegingskader transformatie kantoren is in april 2019 door de raad vastgesteld en vormt daarmee een helder kader m.b.t. transformatievraagstukken. Voor project De Hoef West is het onderzoek naar het “werken van de toekomst” afgerond. Dit onderzoek heeft input geleverd ten behoeve van de toepassing van het Ontwikkelkader voor De Hoef West ook voor de lange termijn het gebied als een gemengd woon-werkgebied kan functioneren. Daarmee wordt ook zorg gedragen voor het behoud van vitale werklocaties.

3.1.1 Economie

Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.

Ook in 2019 zijn vanuit het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt projecten gecofinancierd die bijdragen aan een verbeterde aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. Tevens is actief ingezet op programma’s als vroegtijdig schoolverlaten (vsv) en Perspectief op Werk (in arbeidsmarktregio Amersfoort) en wordt deelgenomen in Platform Onderwijs Arbeidsmarkt. Verder is actief geparticipeerd in totstandkoming van de Human Capital Agenda in samenwerking met de partners in het regionale Human Capital cluster.

3.1.1 Economie

Versterken van het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).

Met de oprichting van de ROM wordt invulling gegeven aan de regionale innovatieuitdagingen binnen de kaders van de Regionaal Economische Agenda. De ROM richt zich onder andere op een toekomstbestendige leefomgeving. In dat kader is gestart met het project SCOREwater waarin de steden Amersfoort, Barcelona en Göteborg zich samen met bedrijven en kennisinstellingen richten op het gebruik van technologie en digitale middelen bij het voorspellen van hevige regenbuien en het beperken van overstromingsschade.Hiermee biedt digitalisering kansen, maar ook is het wenselijk om spelregels op te stellen voor het verzamelen van data in de openbare ruimte. Hiertoe heeft de VNG het initiatief genomen en tijdens de Bijzondere ALV (BALV) van de VNG in november 2019 zijn de Principes voor de digitale samenleving vastgesteld.

3.1.1 Economie

Bedrijven en instellingen ondersteunen bij circulair ondernemen in de bouw- en demontage sector.

September 2019 is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld door het college. In de kadernota 2020 is in totaal incidenteel 1 miljoen aan middelen vrijgemaakt. Hiermee is het programma geborgd tot 2021 met de focus op bouw. Werken aan een circulaire economie houdt niet op bij de grenzen van de stad. Wij werken hierbij veel samen met partners uit de regio. Zo is in 2019 de samenwerking met Alliantie Cirkelregio versterkt, door het gezamenlijk opstellen van een actieprogramma, waarbij op verschillende domeinen vanaf 2019 werkgroepen actief zijn. Amersfoort draagt actief bij aan de werkgroep Circulair Bouwen.

3.1.1 Economie

Versterken van de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de regio voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en (zakelijk) toeristen.

Ook in 2019 hebben we de regionale krachtenbundeling voortgezet voor het stimuleren van bekendheid bij en bezoek door cultuurtoeristen uit binnen- en buitenland. Het gezamenlijke toeristisch marketingproject van Utrecht en Amersfoort “Hollandse Meesters die je moet ontdekken” leverde een recordaantal bezoekers op aan de bijzondere tentoonstelling Maestro Van Wittel.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06