3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

Tabel: PF.3.1.01 Afwijking op jaarrekening

Programma
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
-4.474
-4.449
-3.972
477
Totaal baten
515
515
547
32
Toevoegingen aan reserves
-50
-50
-50
0
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
0

Tabel: PF.3.1.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.1 Economie

477

32

3.1.1 Economie

477

32

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06