3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.4 Cultuur

De voortgang van de zichtbare resultatenis in te delen in de volgende categoriën:

Doorlopend

Uitgevoerd

In uitvoering

Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

De ontwikkeling van het cultuuraanbod in Amersfoort groeit mee met de bevolkingsontwikkeling en verdere verstedelijking en draagt bij aan Amersfoort als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Amersfoort is een thuis voor cultuurmakers. Daarin werken wij aan het beter faciliteren en versterken van de positie van professionele cultuurmakers en het stimuleren van talentontwikkeling (programmaonderdeel ‘makers en talent’ uit de Cultuurvisie).

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Alle kinderen in Amersfoort komen in contact met kunst- en cultuur.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Bieden van een divers cultuuraanbod voor jongeren waarbij beleven en ontmoeten centraal staan (16-26).

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Door laagdrempelige culturele activiteiten worden mensen in wijken samengebracht en geactiveerd.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Archief Eemland bewaart de lokale en regionale historie.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Stimuleren en kennis toevoegen over historie van de stad.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Verwerven van archieven.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend en ruimtelijk) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal. Cultuurhistorische waarden vormen een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

We willen waardevolle historische structuren en gebouwen in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Passende nieuwe functies zijn daarvoor essentieel (herbestemming en transformaties).

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

We verbinden doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed en passen waar mogelijk innovatieve technieken en materialen toe.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Op basis van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verdiepen en verbreden we de kennis over de (ontstaans)geschiedenis van onze stad. Deze kennis maken we voor een breed publiek toegankelijk en beleefbaar (in samenwerking met Archeologi

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

Behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem, conform onze wettelijke taak. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is behoud in de bodem lang niet altijd mogelijk. Na proefonderzoek kiezen we voor behoud door middel van opgraven of toch voor behoud in de grond.

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

De resultaten van het archeologische onderzoek bekend maken aan en delen met zoveel mogelijk Amersfoorters en bezoekers van de stad. De beleving en kennis van ons archeologisch erfgoed dragen bij aan de binding met de eigen woonomgeving.

3.4.2 Evenementen en recreatie

Amersfoort heeft een breed en divers aanbod van aansprekende evenementen in huis en is een kweekvijver voor talent.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06