3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.4 Cultuur

Tabel: PF.3.4.01 Afwijking op jaarrekening

Programma
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
(bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
-21.652
-21.887
-22.008
-120
Totaal baten
747
747
1.186
439
Toevoegingen aan reserves
-60
-60
-60
0
Onttrekkingen aan reserves
519
519
429
-90

Tabel: PF.3.4.02 Analyse verschillen programma

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.4 Cultuur

-120

349

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

348

134

3.4.2 Evenementen en recreatie

-469

305

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

-90

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten

I / S

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06