5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

Inleiding

Dit programma bevat de informatie die behoort bij het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen cf. het BBV, dus informatie over het gemeentefonds, belastingopbrengsten en rente en dividenden.

Belangrijke gebeurtenissen

IJkpuntendiscussie
De jaarstukken 2018 gaven een positief resultaat te zien. Voor uw Raad was dat aanleiding om daar uitgebreid het gesprek over te voeren, zowel met elkaar als met het college. Daarbij zijn ook de financiële ijkpunten betrokken. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: is de set met financiële ijkpunten uit 2015 nog actueel? Hoe komt het dat we op 0 begroten en toch vaak een overschot hebben in de jaarrekening? Ook de grote fluctuaties in de bedragen die we van het Rijk ontvangen via de gemeentefondscirculaires waren onderwerp van gesprek. Dit heeft ertoe geleid dat ons College nagedacht heeft over een nieuwe en beperktere set met financiële ijkpunten, maar waar voor een deel wel harde normen en/of bandbreedtes aan gekoppeld zijn waar ook gerichter op gestuurd kan worden. Uw Raad heeft begin 2020 een besluit genomen over een nieuw voorstel daarover.

Dag van de Jaarstukken
In 2019 is uw Raad een nieuw initiatief begonnen: de Dag van de Jaarstukken. Op die dag heeft de auditcommissie uit uw Raad de Jaarstukken 2018 gefileerd en een paar wethouders daarover kritisch bevraagd. Dat heeft ons College ervaren als een nuttige, zinvolle en leerzame (mid)dag. Zo heeft uw Raad een aantal zaken aan kunnen geven die onduidelijk of onderbelicht waren in de jaarstukken, zodat ons College daar bij een volgende begroting en jaarrekening weer haar voordeel mee kan doen. Wat ons College betreft is het aan te bevelen om dit initiatief voort te zetten. Niet alleen naar aanleiding van de jaarstukken, maar ook naar aanleiding van de begroting. En dan zou ons voorstel zijn om de p&c-documenten niet alleen in de auditcommissie op die manier te bespreken, maar in breder verband in uw Raad, zodat ook andere Raadsleden mee kunnen praten over een verdere optimalisering van onze begroting en jaarrekening.

€ 8.683

1,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06