2. Inclusieve en veilige stad

2.2 Veiligheid en handhaving

2.2 Veiligheid en handhaving

Inleiding

In het afgelopen jaar is met veiligheidspartners veel en intensief samengewerkt aan een veilig Amersfoort waarbij preventie het sleutelwoord was. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking op het gebied van sociaal domein en veiligheid. Ook op het gebied van ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer integraal en regionaal samengewerkt om snel te acteren op signalen die duiden op criminele activiteiten. Daarnaast zijn we gestart met het verkennen van het thema cyberveiligheid en het ontwikkelen van een aanpak gericht op kwetsbare doelgroepen.
Vanuit handhaving is door de handhavers een belangrijke bijdrage geleverd aan preventie en het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid op straat.

Belangrijke gebeurtenissen

Koningsdag
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar is Koningsdag. Vanuit de hele organisatie waaronder de afdeling veiligheid is met veel enthousiasme hard gewerkt om het evenement veilig en feestelijk te laten verlopen. Ook vanuit handhaving is door de boa's en toezichthouders veel inzet geleverd. Onder andere door het houden van toezicht op de constructieve veiligheid van podia en bouwwerken in het programma. Maar ook bij van tal van andere zaken waardoor het feest soepel kon verlopen. Voor de komende evenementen maken we dankbaar gebruik van de lessen van Koningsdag.

Coffeeshops

In het verruimde beleid met betrekking tot coffeeshops is het maximaal uit te geven vergunningen (zeven) voor coffeeshops bereikt. Conform het beleid is hiermee de wachtlijst komen te vervallen.

Integraal veiligheidsprogramma
In het najaar van 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe integraal veiligheidsprogramma 2020-2022 vastgesteld met hierin de prioriteiten; aanpak ondermijning, cybercrime, verbetering zorg en veiligheid en preventie woninginbraken.

Cyberveiligheid
Aangezien we een daling van de 'klassieke criminaliteit' zien en een stijging van gedigitaliseerde en cybercriminaliteit, zijn we in 2019 gestart met een aanpak hiervan. We hebben ingezet op: samenwerking met een digitale wijkagent en cyberpolitievrijwilligers bij de politie, een training digitale weerbaarheid voor MKB-ondernemers, een phishing campagne onder medewerkers van de gemeente, onderzoek naar slachtofferschap en risicoperceptie digitale veiligheid onder Amersfoorters. Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband gestart met de Haagse Hogeschool, Saxion Hogeschool en 10 andere gemeenten op dit onderwerp.

Re-integratie ex-gedetineerden
Sinds 2019 houden we vanuit de gemeente op locatie om de week een spreekuur voor de re-integratie van ex-gedetineerden in de Penitentiaire Inrichtingen in Nieuwegein en Alphen aan den Rijn. De ervaring is dat de gedetineerden allemaal gebruik maken van de uitnodiging of zich zelf inplannen. Gemiddeld zijn er vier a vijf contacten per spreekuur. Uit alle gesprekken komen hulpvragen waar de gemeente kan helpen of doorverwijzen.

Ondermijning en weerbaarheid
I n 2019 hebben we voorbereidingen getroffen en zijn we gestart met de aanpak van ondermijning en het vergroten van de weerbaarheid. We hebben een plan van aanpak weerbaarheid opgesteld met daarin de volgende pijlers: bewustwording op signalen van ondermijnende criminaliteit en waar deze gemeld kunnen worden, actieve inzet van bestuurlijk instrumentarium om ondermijnende activiteiten tegen te gaan en het verbeteren van de bestuurlijke informatiepositie.
Daarnaast hebben we door middel van een Veerkrachtsmonitor onderzoek laten doen naar de veerkracht/weerbaarheid in een bepaalde wijk om handvatten te krijgen voor het versterken van die weerbaarheid tegen ondermijning.
Verder hebben we op casusniveau intensief samengewerkt met het RIEC, de politie en andere veiligheidspartners wat tot verschillende acties met wisselend succes heeft geleid, een voorbeeld hiervan is de controle autobedrijven op de Isselt.

€ 14.917

2,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06