Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VL.1 Voorraden

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

96.443

99.207

Overig onderhanden werk

-36

-54

Gereed product en handelsgoederen

14.503

13.756

TOTAAL

110.910

112.909

Toelichting:
In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties. De post onderhanden werk betreft niet geactiveerde projecten met een maatschappelijk nut, gefinancierd uit de voorziening Fonds Openbare Ruimte en bijdragen van derden (gemeenten, rijk, provincie en derden).

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarde 31-12-2018

Lasten

Baten

Tussentijdse winst 2019

Mutatie verlies- voorziening 2019

Boekwaarde 31-12-2019

Grondexploitaties:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

28.319

1.316

19

0

0

29.616

De Wieken

27.694

1.607

2.467

0

0

26.834

Amersfoort Vernieuwt

-1.017

179

0

326

0

-512

De Lichtenberg

24.963

2.407

227

0

0

27.143

Vathorst bedrijventerrein

13.171

4.345

786

0

0

16.730

de Geer

-158

15

0

0

0

-143

De Schans

570

17

0

0

0

587

Sportfondsenbad

916

414

2

0

0

1.328

Laan naar Emiclaer

-618

104

0

214

0

-300

Neptusplein 68-70

-319

124

0

0

0

-195

WWC De Birkt

1.273

37

0

0

0

1.310

Engweg 9

87

140

0

0

0

227

Kavels over de Laak

1.323

84

5

0

0

1.403

Zwembad Liendert

372

236

0

0

0

609

Subtotaal grondexploitaties

96.575

11.025

3.506

540

0

104.636

Voorziening voorraad onderhanden werk:

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

-12.298

0

0

0

-840

-13.138

De Wieken

-9.597

0

0

0

-35

-9.632

De Lichtenberg

-325

0

0

0

325

0

Vathorst bedrijventerrein

0

0

0

0

-558

-558

De Geer

-21

0

0

0

-14

-35

WWC De Birkt

-959

0

0

0

-3

-962

Engweg 9

-72

0

0

0

-51

-123

Zwembad Liendert

-120

0

0

0

-24

-144

Subotaal voorziening

-23.392

0

0

0

-1.200

-24.593

Totaal grondexploitaties

73.183

11.025

3.506

540

-1.200

80.043

Grond Vathorst (OBV)

24.226

609

4.766

0

0

20.070

Vathorst algemeen grondbank

-966

5.333

5.274

0

0

-906

TOTAAL

96.443

16.968

13.545

540

-1.200

99.207

Toelichting:
In de paragraaf grondbeleid is een verder toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2019. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (134,1 miljoen) en uitgaven (53,5 miljoen) na 1 november 2019.
Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2020 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van €24,6 miljoen.

Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2019

Voorraad vastgoed

14.503

0

-636

-110

13.757

TOTAAL

14.503

0

-636

-110

13.757

Toelichting:

Door de verkoop en verhuur van diverse panden is de boekwaarde afgeboekt. Dit betreft o.a. de Nijkerkerstraat 25-25b.
Daarnaast is op basis van een nieuwe taxatie de boekwaarde van het pand aan de Amersfoortsestraat 24-26 afgewaardeerd met  € 110.000.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 08:12:43 met de export van 06/10/2020 08:09:06